Informační brožura pro rok 2019/2020

Studijní programy

 

Studijní program Zahradnické inženýrství

  

Studijní program Krajinářská architektura

 

Studijní program Realizace a správa zeleně

 

Studijní program Floristická tvorba

 

 

Studijní program Zahradnické inženýrství
Specializace Vinohradnictví a vinařství, Specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin

Zaměření magisterského stupně studia vychází z aktuálních potřeb praxe připravit specialisty v oblasti zahradnické produkce a posklizňových technologií s rozšířenou znalostí managementu a marketingu rostlinných potravinových zdrojů, které koresponduje s celospolečenskou potřebou zajištění vysoké jakosti produktů a odpovídající prosperity v podmínkách trvale udržitelného rozvoje. Studium rozvíjí znalosti potravinářských technologií s důrazem na komplexní management jakosti, marketing a pochopení environmentálních dopadů produkce a spotřeby potravin. 

Absolvent získá znalosti systémů řízení jakosti a praktické dovednosti studované potravinářské specializace, přehled v systému národní legislativy a právního prostředí a orientaci v marketingu rostlinných potravinových zdrojů. Je schopen samostatné tvůrčí práce a strategického rozhodování, stejně jako práce v týmu s využitím rozvinutých komunikačních dovedností.

Specializace Zahradnictví

Posláním studia je výchova absolventů s univerzitním vzděláním v oboru Zahradnictví se zřetelem na efektivní ekonomické výsledky výrobních procesů. Zemědělský inženýr v oboru Zahradnictví zaměřuje svoji činnost na pěstování révy vinné, ovoce, zeleniny, květin a speciálních rostlin. Studium plynule navazuje na skupinu disciplín teoretického základu, u kterých je kladen důraz na biologické obory. Na tyto teoretické znalosti navazují profilující předměty směrované do zahradnických výrobních činností (zelinářství, květinářství, ovocnictví, vinohradnictví, techniky a mechanizace) a jejich ekonomiky. Studium završuje skupina volitelných předmětů, umožňující profilování absolventů podle vlastní volby.

Absolvent se uplatňuje jako inženýr specialista v různých typech zemědělských podniků se zaměřením na zahradnickou výrobu, dále v obchodních a marketingových organizacích a distribuci, ve školství, výzkumu a státní správě u nás i v zahraničí; je také odborně připraven pro založení a vedení vlastního podniku.

 

Studijní program Zahradní a krajinářská architektura
Obor Zahradní a krajinářská architektura

Zahradní a krajinářská architektura je tvořivou syntézou umění, sociálních věd, biologie, ekologie, techniky, technologie a ekonomiky. Její podstatou je funkční a estetické formování prostorů sídel a krajiny. V sídlech se zaměřuje na navrhování a obohacování urbánních prostorů prvky zeleně, vody, drobné architektury, umění, funkčního a programového zařízení. Jedná se především o tvorbu zahrad a parků, dotváření ulic, náměstí, nábřeží, obytných i výrobních zón sídel s akcentem na jejich estetickou, obytnou, rekreační a ekologickou funkci. Předmětem činnosti je i dotváření interiérů pomocí rostlin. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.

Absolventi oboru jsou připravováni i na péči o další přírodní prvky sídel s významným podílem vegetace. Mimo sídelní útvary se s jinými profesemi spolupodílí na dotváření, obnově a ochraně krajiny ve vztahu k jejím kulturním a přírodním hodnotám, výrobě, bydlení, rekreaci a dopravě. Důležitým východiskem vzdělání jsou teoretické a praktické disciplíny, rozvíjející invenci, tvořivé estetické a umělecké schopnosti, hluboký biologický základ, technické myšlení. Absolvent oboru zvládá škálu činností na úrovni územního a krajinného plánování, projekce, zakládání, údržby a veřejné správy, zaměřených jak na objekty zeleně, tak další přírodní prvky a celé úseky městské i venkovské krajiny. Uplatnění najde jako podnikatel, zaměstnanec, po získání autorizace České komory architektů i coby svobodný architekt.

Specializace Realizace a správa zeleně

Posláním dvouletého studia je komplexní výchova odborníků s univerzitním vzděláním pro práci v oblasti realizací zahradních a krajinářských úprav, pěstování vegetačních prvků a jejich obnovy, pro činnost ve veřejné správě, ve školství, výzkumu a v dalších souvisejících oblastech. Studium navazuje na základní znalosti nabyté v bakalářském stupni, které dále rozšiřuje. V tomto stupni posluchači rozvíjejí své tvůrčí schopnosti, hluboký biologický a environmentální základ i technické, technologické a ekonomické myšlení.

Absolvent je schopen vykonávat širokou škálu činností na úrovni územního a krajinného plánování, zakládání, údržby a veřejné správy, zaměřených na objekty zeleně i další přírodní prvky a celé úseky městské i venkovské krajiny. Najde uplatnění jako zaměstnanec i jako podnikatel, případně jako úředník veřejné a státní správy při rozhodovacích řízeních, kontrole a dozoru zahradních a krajinářských úprav.

 

Studijní program Horticultural Engineering - Zahradnické inženýrství
Obor International Master of Horticulture Science

Mezinárodní studijní obor Zahradnictví - International Master of Horticulture Science  ve spolupráci s Fakultou biotechnologie a zahradnictví, Zemědělské univerzity v Krakově a Fakultou zahradnictví a krajinného inženýrství, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře představuje moderní formu studia ve které studenti nabydou zkušenosti a znalosti z výuky v různých evropských zemích.

Studium je rozloženo v rámci 4 semestrů, během kterých studenti absolvují výuku na každé ze spolupracujících univerzit. Výuka je zahájena prvním (zimním) semestrem na Fakultě biotechnologie a zahradnictví v Krakowě, druhý  semestr stráví mezinárodní skupina studentů na Zahradnické fakultě v Lednici a třetí  semestr studium pokračuje na Fakultě zahradnictví a krajinného inženýrství v Nitře. Poslední, čtvrtý semestr, který může být nazván „domácím", stráví studenti na každé ze svých univerzit a zaměří se na dokončení a obhajobu diplomové práce.

Výuka probíhá v anglickém jazyce a cílem studia je seznámit posluchače se současným stavem zahradnické produkce z mezinárodního pohledu. Klíčovou předností absolventů bude orientace v evropském zahradnickém prostředí, kterou získají díky studiu na partnerských institucích v různých zemích. V rámci studia je kladen důraz na současnou, moderní problematiku zahradnictví, která pokrývá oblasti související zejména se zelinářstvím, ovocnářstvím, vinařstvím, skleníkovou produkcí, rostlinnými biotechnologiemi, skladováním zahradnických produktů a okrasným zahradnictvím.

 

Studijní program Zahradnické inženýrství
Obor Zahradnictví

Doktorské studium studijního oboru Zahradnictví (popř. anglické mutace Horticulture) je přípravou k samostatné vědecké, výzkumné a další tvůrčí odborné práce v oboru. Podstatou této přípravy je zejména prohloubení a rozšíření odborného profilu absolventů magisterských studijních programů zemědělského nebo biologického směru s důrazem na rozvoj osobnosti studenta v oblasti vědecko-výzkumné, publikační a prezentační.

Absolventi doktorského studijního programu se mohou uplatnit ve vědecko-výzkumných institucích, na univerzitách, v náročných a odpovědných funkcích ve státní správě, případně ve vyšších funkcích managementu firem zaměřených na zemědělskou a zahradnickou výrobu nebo obchod u nás i v zahraničí.

 

Studijní program Zahradní a krajinářská architektura
Obor Zahradní a krajinářská architektura

Doktorské studium je přípravou k samostatné vědecké, výzkumné a další tvůrčí odborné práce v oboru. Podstatou této přípravy je zejména prohloubení a rozšíření odborného profilu absolventů magisterských studijních programů Zahradní a krajinářská architektura, Management zahradních a krajinných úprav nebo oborů příbuzných (obory biologické, biotechnické, ekologické, architektonicko urbanistické nebo umělecké) s důrazem na rozvoj osobnosti studenta v oblasti umělecké, tvůrčí, vědecko-výzkumné, publikační a prezentační.

Absolventi doktorského studijního programu se mohou uplatnit ve vědecko-výzkumných institucích, na univerzitách, v odpovědných funkcích ve státní správě a obecní samosprávě nebo jako specialisté v projekčních kancelářích. 

 

 

Informační brožura pro rok 2019/2020