BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ OBOR FLORISTICKÁ TVORBA

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma studia: prezenční

Místo studia: Lednice

 

Charakteristika studijního oboru Floristická tvorba

Absolvent oboru „Floristická tvorba“ je v průběhu studia vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšnou floristickou tvorbu. Předností absolventa je jeho schopnost orientace v multidisciplinárním prostředí, která mu umožní kvalifikovaně zvládnout a provádět tuto odbornou a tvůrčím způsobem zaměřenou činnost v praxi.

 

Profil absolventa a cíle studijního oboru Floristická tvorba

Po absolutoriu studijního oboru „Floristická tvorba“ získají studenti následující znalosti a dovednosti:

 • komplexní znalost estetických i technických zákonitostí tvorby aranžerských děl;
 • komplexní znalost tvůrčího procesu tvorby (námět – libreto – projekce – realizace) aranžerských děl;
 • znalost soudobých sortimentů okrasných a užitkových druhů zahradních rostlin se zaměřením na jejich estetickou hodnotu;
 • znalost soudobých sortimentů interiérových rostlin;
 • základní znalost výrobních technologií zahradních kultur;
 • orientace v podnikatelsko-manažerských disciplínách spojených s chodem floristické obchodní jednotky;
 • orientace v problematice tvorby cenových kalkulací;
 •  znalost odborné terminologie ve světovém jazyce;
 • schopnost aplikovat teoretická východiska aranžování rostlin do praxe;
 • schopnost samostatné tvůrčí práce s rostlinami v interiéru i exteriéru;
 • schopnost orientovat se v soudobých trendech aranžování rostlin;
 • schopnost navrhovat a realizovat vegetační úpravy v interiéru;
 • schopnost řídit pracovní týmy;
 • schopnost komunikovat s odbornou i laickou veřejností;
 • schopnost plánovat a řídit chod floristické obchodní jednotky;
 • schopnost vyhledávat a využívat nové postupy a nástroje při tvorbě aranžérských děl.

 

Uplatnění absolventa studijního oboru Floristická tvorba na trhu práce

Obsahové zaměření bakalářského studijního oboru vytváří předpoklady pro široké uplatnění absolventů na trhu práce, například:

 • v různých typech floristických obchodních jednotek na různých pozicích, od aranžéra rostlin až po vedoucího floristické obchodní jednotky;
 • jako samostatně působící florista s větším důrazem na kreativní složku tvorby,
 • jako odborný pracovník vzdělávacích institucí při výuce předmětů zaměřených na floristickou tvorbu

 

Součásti SZZ a jejich obsah

 1. Obhajoba bakalářské práce
 2. Teoretická část zkoušky:
  • Okruh biologicko-technologických a tvůrčích disciplín (syntetizuje poznatky z předmětů: například Aplikovaná botanika, Květinářství, Interiérové květinářství, Estetika, Základy prostorové kompozice, Aranžování rostlin).
  • Okruh ekonomicko-manažerských disciplín (syntetizuje poznatky z předmětů: například Podniková ekonomika, Podnikový management, Marketing).
 3. Praktická část zkoušky:
  • Prezentace portfolia nejvýznamnějších prací vytvořených v průběhu studia (charakteristika prezentovaných aranžmá, dokumentace prací fotografiemi a schématy, cenová kalkulace).
  • Realizace floristického díla na základě předem definovaného zadání a jeho prezentace před komisí (popis a zdůvodnění tvůrčího procesu včetně pracovních postupů a použitých technik, cenová kalkulace).

Otázky v teoretické části zkoušky nejsou opakováním jednotlivých předmětových zkoušek, jsou široce koncipovány tak, aby student syntetizoval probrané poznatky v jednotlivých disciplínách a interpretoval je v souvislostech.

 

Další studijní povinnosti

Studenti jsou povinni absolvovat v průběhu studia dva typy praxe – provozní a odbornou praxi. Celková délka praxe je 5 týdnů, praxe je rozdělena do dvou částí, 2 týdny student absolvuje na Zahradnické fakultě na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu (provozní praxe), 3 týdny mimo fakultu ve vybrané firmě (odborná praxe). Celková hodnota praxe za obě části je 4 kredity.

Studenti jsou dále povinni absolvovat během studia v každém semestru dvoudenní provozní praxi na úseku odpovídajícím studijnímu zaměření programu.

Více informací ZDE

Studijní plány:

 

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Floristická tvorba musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů (povinné, povinně volitelné a volitelné), a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje také obhajobu bakalářské práce.

 

Obecné podmínky přijetí ke studiu

Přesné podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2021/2022 budou včas zveřejněny na webových stránkách fakulty (termín k 1. 12. 2020). Níže jsou uvedeny pouze obecné podmínky.

A)    Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vzdělání dosažené podle § 48 odst. 4 zákona o vysokých školách.

B)    Povinnými přílohami přihlášky ke studiu v bakalářském studijním programu jsou:

 1. údaje o prospěchu uchazeče ze střední školy potvrzené ředitelstvím školy; pokud uchazeč střední školu absolvoval v předcházejících letech, může prospěch doložit kopiemi ročníkových vysvědčení, a
 2. ověřená kopie maturitního vysvědčení

C)    Uchazeč o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, který získal zahraniční středoškolské vzdělání, je povinen, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, k přihlášce ke studiu přiložit:

 1. ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v České republice podle obecně závazných předpisů České republiky,
 2. ověřený výpis známek za středoškolské studium a jejich ověřený překlad provedený soudním překladatelem, a
 3. doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.