Aktuální informace

Upozorňujeme studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, kteří mají dle studijního plánu absolvovat předmět odborné praxe,  na změnu v procesu a administrace praxe, výběru místa výkonu praxe, vyplňování smlouvy a hodnocení praxe.

Od 1. 12. 2022 se všechny odborné praxe administrují přes aplikaci Portál pracovních příležitostí v UIS (dále jen „portál“), kde musí být společnost nejprve zaregistrována. Pokud není společnost registrována v „portálu“ není praxe v takové společnosti možná.

Obecné informace

V průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia je student Zahradnické fakulty MENDELU povinen absolvovat jednotlivé typy praxí, které jsou součástí studijních plánů všech uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Garantem systému praxí na ZF MENDELU je proděkan pro pedagogiku.

Charakteristika jednotlivých typů praxí včetně zařazení do studijních plánů je k dispozici ke stažení ZDE.

Místo výkonu:

 • pěstitelské, experimentální a sortimentální plochy školního zahradnictví
 • laboratoře
 • sklepní hospodářství
 • Ústav zahradní a krajinářské architektury (pouze pro studenty studijních programů Krajinářská architektura, Realizace a správa zeleně)
 • Ústav biotechniky zeleně (pouze pro studenty studijních programů Krajinářská architektura, Realizace a správa zeleně)
 • Ústav plánování krajiny (pouze pro studenty studijních programů Krajinářská architektura, Realizace a správa zeleně)

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v každém semestru studovaném v Lednici. Provozní dvoudenní praxe v areálu je ukončena zápočtem, který zapisuje do UIS příslušný vypisovatel termínu (odborný garant).

Termín uskutečňování: praxe se uskutečňuje v době rozvrhované výuky. Jednotlivé termíny pro vykonání provozní dvoudenní praxe v areálu fakulty vypisují garanti jednotlivých odborností prostřednictvím aplikace v UIS. Uchazeči o vypsaný termín se v UIS přihlásí obdobným způsobem, jakým se studenti přihlašují na zkoušku.

Povinnost studentů: na praxi student nastupuje v pracovním oděvu a s pevnou pracovní obuví. Součástí povinné výbavy studenta je také roubovací nůž, zahradnické nůžky a rukavice. Přesnější informace o požadovaných ochranných pracovních pomůckách sdělí garanti jednotlivých vypsaných termínů praxí.

Časová dotace: praxe je uskutečňována v celkové délce 16 hodin v rozsahu 8 hodin/den.

Výjimkamožnost uznání praxe z důvodu účasti na zahraniční mobilitě

Student, který se v aktuálním studijním období účastní zahraniční mobility (studijní pobyt nebo pracovní stáž) a má v aktuálním období zapsanou povinnou dvoudenní praxi, tak postupuje následovně:

 1. Před absolvováním STUDIJNÍHO POBYTU nebo PRACOVNÍ STÁŽE student podá ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI absolvovat povinnou dvoudenní praxi formou studijního pobytu nebo zahraniční stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS(000_Z: Obecná žádost)
  • student v odůvodnění žádosti a formou příloh doloží schválený dokument „Learning Agreement“ nebo „Traineeship Agreement“
  • studijní pobyt anebo pracovní stáž musí být realizovány v době po zápisu do aktuálního studijního období, pro které chce student povinnou dvoudenní praxi uznat
  • žádost je schvalovaná proděkanem pro vzdělávací činnost.
 2. po absolvování studijního pobytu nebo pracovní stáže student podá ŽÁDOST O UZNÁNÍ povinné dvoudenní praxe formou studijního pobytu nebo pracovní stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UI(000_Z: Obecná žádost)
  • student v žádosti formou přílohy znovu doloží schválený dokument „Learning Agreement“  a nebo „Traineeship Agreement“ a také schválený dokument „Transcript of Records“ a nebo „Traineeship Certificate“ .
 3. po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů uvedených v SOUVISEJÍCÍ DOKUMETY A INFORMACE – PORTÁL PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ  
 4. studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost udělen zápočet.

Garanti praxe:

Místo výkonu: pěstitelské, experimentální a sortimentální plochy školního zahradnictví ZF MENDELU.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty bakalářských studijních programů v prezenční formě studia. V případě kombinované formy studia je povinná u následujících studijních programů a specializací:

 • Zahradnické inženýrství – specializace Zahradnictví,
 • Zahradnické inženýrství – specializace Vinohradnictví a vinařství,
 • Zahradnické inženýrství – specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin,
 • Realizace a správa zeleně – specializace Správa zeleně.

Termín uskutečňování: praxe je realizována mimo rozvrhované období výuky mezi letním a zimním semestrem a student ji musí absolvovat 1x za dobu celého studia (období určené pro uskutečňování povinné provozní praxe je uvedeno v Harmonogramu akademického roku ZF MENDELU). Termíny pro povinné provozní praxe v areálu fakulty vypisují garanti jednotlivých odborností prostřednictvím aplikace v UIS. Uchazeči o vypsaný termín se v UIS přihlásí obdobným způsobem, jakým se studenti přihlašují na zkoušku.

Povinnost studentů: na praxi student nastupuje v pracovním oděvu a s dalšími ochrannými prostředky souvisejícími s místem výkonu praxe a podmínkami počasí (dostatek tekutin, pokrývka hlavy, krémy, atd.) a také s pevnou pracovní obuví. Součásti povinné výbavy studenta je také roubovací nůž, zahradnické nůžky a rukavice. Přesnější informace o požadovaných ochranných pracovních pomůckách sdělí garanti jednotlivých vypsaných termínů praxí.

Časová dotace: délka praxe je stanovena na 2 týdny (10 pracovních dnů – rozsah 8 hodin/den).

Garanti praxe:

Výjimkauznání povinné provozní praxe za zahraniční pracovní stáž

Student může předmět PPL nebo PRP2T, v odpovídajícím rozsahu na základě žádosti podané v Kontaktním centru, vykonat formou zahraniční mobility – pracovní stáže. Student, který se v aktuálním studijním období účastní zahraniční mobility formou pracovní stáže a má v aktuálním období zapsanou povinnou provozní praxi postupuje následovně:

 1. před absolvováním pracovní stáže student podá ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI absolvovat povinnou provozní praxi formou zahraniční stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS (000_Z: Obecná žádost):
  • student v odůvodnění žádosti upřesní termín konání praxe, oblast podnikání společnosti, ve které bude praxe absolvována, náplň práce a do přílohy vloží schválený dokument „Traineeship agreement“.
 2. pracovní stáž musí být vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
 3. pracovní stáž musí být vykonávána v době po zápisu do aktuálního studijního období, ve kterém má být povinná provozní praxe vykonána.
 4. žádost je schvalovaná proděkanem pro vzdělávací činnost.
 5. po absolvování stáže student podá ŽÁDOST O UZNÁNÍ povinné praxe formou pracovní stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS (000_Z: Obecná žádost):
  • student v žádosti formou přílohy znovu doloží schválený dokument „Traineeship Agreement“ a také zaměstnavatelem potvrzený dokument „Traineeship Certificate“ (v obou dokumentech musí být uveden počet odpracovaných dnů/hodin, který musí odpovídat minimálnímu požadavku pro povinnou provozní praxi – tj. minimálně 10 pracovních dnů).
 6. po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 7. studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost udělen zápočet.

Výjimka pro kombinovanou formu studia

 1. Studentům kombinované formy studia může být povinná provozní praxe uznána na základě:
  • doložení potvrzení zaměstnavatele o práci, resp. pracovní pozici v oboru stejném nebo příbuzném podle zaměření studijního programu/specializace;
  • u osob samostatně výdělečně činných doložením živnostenského listu, ve kterém je uvedena živnost v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
 2. student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
  • student v odůvodnění žádosti upřesní oblast zaměstnání/podnikání nebo zaměření firmy, uvede odkaz na webové stránky, a popíše náplň práce;
  • do přílohy žádosti vloží dokumenty popsané v odstavci 1.
 3. žádost je schvalovaná proděkanem pro vzdělávací činnost.
 4. po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 5. zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.

Místo výkonu: specializované firmy, podniky, státní správa a samospráva. Praxe musí být vykonána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů podle specifikací uvedených v jednotlivých studijních plánech.

Termín praxe: praxe se uskutečňuje výhradně  v době mimo rozvrhovanou část letního semestru. Ve výjimečných případech lze praxi uskutečnit v době mimo rozvrhovanou část zimního semestru.

Časová dotace: délka praxe je stanovena podle jednotlivých studijních plánů od 3 do 5 týdnů (počítáno na pracovní dny, rozsah 8 hodin/den).

Postup registrace studenta na odbornou praxi, výběr místa výkonu odborné praxe, administrace odborné praxe, schvalování, hodnocení a ukončení odborné praxe je popsán v dokumentech:

Studenti bakalářského studijního programu KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA jsou povinni místo výkonu odborné praxe projednat a nechat schválit garantem studijního programu – doc. Ing. Barbara Ševčíková, Ph. D..

Výjimka – uznání odborné praxe za absolvovanou zahraniční pracovní stáž

Student může předmět PPL nebo PRP2T, v odpovídajícím rozsahu na základě žádosti podané v Kontaktním centru, vykonat formou zahraniční mobility – pracovní stáže. Student, který se v aktuálním studijním období účastní zahraniční mobility formou pracovní stáže a má v aktuálním období zapsanou povinnou provozní praxi postupuje následovně:

 1. před absolvováním pracovní stáže student podá ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MOŽNOSTI absolvovat povinnou provozní praxi formou zahraniční stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS (000_Z: Obecná žádost):
  • student v odůvodnění žádosti upřesní termín konání praxe, oblast podnikání společnosti, ve které bude praxe absolvována, náplň práce a do přílohy vloží schválený dokument „Traineeship agreement“.
 2. pracovní stáž musí být vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
 3. pracovní stáž musí být vykonávána v době po zápisu do aktuálního studijního období.
 4. žádost je schvalovaná proděkanem pro vzdělávací činnost.
 5. po absolvování stáže student podá ŽÁDOST O UZNÁNÍ povinné praxe formou pracovní stáže prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS (000_Z: Obecná žádost):
 6. student v žádosti formou přílohy znovu doloží schválený dokument „Traineeship Agreement“ a také zaměstnavatelem potvrzený dokument „Traineeship Certificate“ (v obou dokumentech musí být uveden počet odpracovaných dnů/hodin, který musí odpovídat minimálnímu požadavku pro odbornou praxi.
 7. po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 8. studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost udělen zápočet.

Výjimka pro kombinovanou formu studia

 1. studentům kombinované formy studia může být odborná praxe uznána na základě:
  • doložení potvrzení zaměstnavatele o práci, resp. pracovní pozici v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace;
  • u osob samostatně výdělečně činných doložením živnostenského listu, ve kterém je uvedena živnost v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
 2. student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS:
  • student v odůvodnění žádosti upřesní oblast zaměstnání/podnikání nebo zaměření firmy, uvede odkaz na webové stránky, a popíše náplň práce. Do přílohy žádosti vloží dokumenty popsané v odstavci 1.
 3. žádost je schvalovaná proděkanem pro vzdělávací činnost
 4. po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
 5. zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.
nejpozději do 30. dubnaregistrace studenta v Portálu pracovních příležitostí
výběr místa výkonu odborné praxe
předání vytištěné smlouvy o praxi na studijní oddělení (smlouva musí být 3x vytištěná a podepsaná studentem a současně zástupcem společnosti / firmy / podniku, apod.)
do 10. květnavyzvednutí podepsaných smluv o praxi na studijním oddělení (student obdrží dva výtisky – 1x pro sebe, 1x pro společnost / firmu / podnik, apod.)
červen – srpenrealizace odborné praxe
nejpozději do 15. záříukončení praxe (vyplnění hodnocení, úspěšné ukončení praxe společností)