Aktuální informace

Od 10. května 2021 jsou obnoveny všechny provozní praxe (dvoudenní a dvoutýdenní) na pozemcích školního zahradnictví. Pro studenty končících ročníků platí informace ze dne 26. dubna 2021.

Od 26. dubna 2021 jsou pro studenty končících ročníků povoleny realizace dvoudenních a dvoutýdenních provozních praxí na pozemcích školního zahradnictví. Praxe budou vypisovány standardním způsobem v aplikaci UIS. Studenti končících ročníků, kteří se z důvodu epidemické situace nachází v zahraničí, mohou tyto praxe uskutečnit v místě svého bydliště (nutno absolvovat 2 dny, nebo 10 dnů, nebo 12 dnů). Jako doklad o absolvování této praxe použijte tuto smlouvu.

Od 31. března 2021 je realizace odborných praxí umožněna také v zahraničí. Realizace praxe v zahraničí je uskutečněna na základě uzavřené smlouvy o praxi mezi fakultou – studentem a institucí, ve které bude odborná praxe probíhat (smlouva je uveřejněna na této stránce v sekci Související dokumenty).

Související dokumenty

Praxe

V průběhu bakalářského a navazujícího magisterského studia je student Zahradnické fakulty MENDELU povinen absolvovat jednotlivé typy praxí, které jsou součástí studijních plánů všech uskutečňovaných akreditovaných studijních programů. Garantem systému praxí na ZF MENDELU je proděkan pro pedagogiku.

Charakteristika jednotlivých typů praxí včetně zařazení do studijních plánů je k dispozici ke stažení ve formátu XLS ZDE.

Místo výkonu: pěstitelské, experimentální a sortimentální plochy školního zahradnictví ZF MENDELU, laboratoře, sklepní hospodářství apod.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty prezenční formy studia bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v každém semestru studovaném v Lednici. Provozní dvoudenní praxe v areálu je ukončena zápočtem, který zapisuje do UIS příslušný vypisovatel termínu (odborný garant).

Termín uskutečňování: praxe se uskutečňuje v době rozvrhované výuky. Jednotlivé termíny pro vykonání provozní dvoudenní praxe v areálu fakulty vypisují garanti jednotlivých odborností prostřednictvím aplikace v UIS. Uchazeči o vypsaný termín se v UIS přihlásí obdobným způsobem, jakým se studenti přihlašují na zkoušku.

Povinnost studentů: na praxi student nastupuje v pracovním oděvu a s pevnou pracovní obuví. Součástí povinné výbavy studenta je také roubovací nůž, zahradnické nůžky a rukavice. Přesnější informace o požadovaných ochranných pracovních pomůckách sdělí garanti jednotlivých vypsaných termínů praxí.

Časová dotace: praxe je uskutečňována v celkové délce 16 hodin v rozsahu 8 hodin/den.

Garanti praxe:

 • Hana Strnadová
 • Ing. Alice Čížková
 • Ing. Miloš Jurica, Ph. D.
 • Irena Drobiličová
 • Dr. Ing. Anna Němcová
 • Ing. Radek Sotolář, Ph. D.
 • Ing. Kateřina Baránková, Ph. D.
 • Ing. Katarína Pavlačková
 • doc. Ing. Tatiana Kuťková, CSc.
 • Ing. Jiří Martinek, Ph. D.
 • Ing. Renata Želísková

Místo výkonu: pěstitelské, experimentální a sortimentální plochy školního zahradnictví ZF MENDELU.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty bakalářských studijních programů v prezenční formě studia. V případě kombinované formy studia je povinná u následujících studijních programů a specializací:

 • Zahradnické inženýrství – specializace Zahradnictví,
 • Zahradnické inženýrství – specializace Vinohradnictví a vinařství,
 • Zahradnické inženýrství – specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin,
 • Realizace a správa zeleně – specializace Správa zeleně.

Termín uskutečňování: praxe je realizována mimo rozvrhované období výuky mezi letním a zimním semestrem a student ji musí absolvovat 1x za dobu celého studia (období určené pro uskutečňování povinné provozní praxe je uvedeno v Harmonogramu akademického roku ZF MENDELU). Termíny pro povinné provozní praxe v areálu fakulty vypisují garanti jednotlivých odborností prostřednictvím aplikace v UIS. Uchazeči o vypsaný termín se v UIS přihlásí obdobným způsobem, jakým se studenti přihlašují na zkoušku.

Povinnost studentů: na praxi student nastupuje v pracovním oděvu a s dalšími ochrannými prostředky souvisejícími s místem výkonu praxe a podmínkami počasí (dostatek tekutin, pokrývka hlavy, krémy, atd.) a také s pevnou pracovní obuví. Součásti povinné výbavy studenta je také roubovací nůž, zahradnické nůžky a rukavice. Přesnější informace o požadovaných ochranných pracovních pomůckách sdělí garanti jednotlivých vypsaných termínů praxí.

Časová dotace: délka praxe je stanovena na 2 týdny (10 pracovních dnů – rozsah 8 hodin/den).

Garanti praxe:

 • Irena Drobiličová
 • Hana Strnadová
 • Ing. Renata Želísková

Studentům kombinované formy studia může být praxe uznána na základě doložení potvrzení zaměstnavatele o práci, resp. pracovní pozici související s profilem studovaného studijního programu/specializace, u osob samostatně výdělečně činných výpisem a doložením skutečně realizovaných činností souvisejících s profilem studovaného studijního programu/specializace.

Místo výkonu: specializované firmy, podniky, státní správa a samospráva. Místo výkonu musí odpovídat zaměření jednotlivých studijních programů a specializací nebo oborů.

Povinnost praxe: praxe je povinná pro všechny studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů podle specifikací uvedených v jednotlivých studijních plánech.

Termín praxe: praxe se uskutečňuje výhradně  v době mimo rozvrhovanou část letního semestru. Ve výjimečných případech lze praxi uskutečnit v době mimo rozvrhovanou část zimního semestru.

Časová dotace: délka praxe je stanovena podle jednotlivých studijních plánů od 3 do 5 týdnů (počítáno na pracovní dny, rozsah 8 hodin/den).

Podmínky praxe:

 1. Smlouva – Praxe je uskutečněna na základě uzavřené Smlouvy o praxi mezi Zahradnickou fakultou MENDELU a přijímající institucí.
 2. Student je povinen řádně a pravdivě vyplnit smlouvu – elektronicky (ne ručně) a vyhotovit 3 výtisky (1x fakulta, 1x přijímající instituce, 1x student). Do 30. 4. je student povinen dodat na studijní oddělení potvrzené a podepsané výtisky smlouvy od přijímající instituce, kde bude praxe probíhat. Před nástupem na praxi je nutné si na Studijním oddělení vyzvednout 2 výtisky smlouvy potvrzené fakultou (1x student, 1x přijímající instituce). Teprve po doručení smlouvy firmě je možný nástup na praxi, v opačném případě nebude studentovi praxe uznána.
 3. Po skončení praxe je student povinen nejpozději do 15. 9. odevzdat na Studijní oddělení fakulty Hodnocení odborné praxe studentem a Hodnocení studenta na odborné praxi.
 4. Zápočet za uskutečněnou praxi bude udělen pouze v případě splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3.
 5. Studentům kombinované formy studia může být praxe uznána na základě doložení potvrzení zaměstnavatele o práci, resp. pracovní pozici související s profilem studovaného studijního programu/specializace. U osob samostatně výdělečně činných výpisem a doložením skutečně realizovaných činností souvisejících s profilem studovaného studijního programu/specializace. V tomto případě neplatí informace uvedené v odstavcích 1 – 4. Zápočet bude udělen na základě potvrzení uvedených v odstavci 5.
 6. Podmínky (výjimky, zvláštní případy) pro místo výkonu odborné praxe
  1. Odborná praxe ve vlastní firmě (podniku) – student podává žádost o umožnění praxe ve vlastním podniku, součástí je doložení kopie živnostenského listu. Žádost se podává na Studijní oddělení (formulář žádosti naleznete na této stránce v sekci Související dokumenty).
  2. Odborná praxe v rodinné firmě (podniku) – je umožněna pouze v navazujícím magisterském studiu a to pouze na základě žádosti studenta. Žádost se podává na Studijní oddělení (formulář žádosti naleznete na této stránce v sekci Související dokumenty).
  3. U bakalářského studijního programu Zahradní a krajinářská architektura/obor Zahradní a krajinářská architektura a pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura (bez specializace) je student povinen před sepsáním Smlouvy o odborné praxi, projednat místo výkonu praxe na Ústavu biotechniky zeleně s doc. Ing. P. Krejčiříkem, Ph. D., který schvaluje a organizuje umístění studentů do vybraných ateliérů nebo podniků a kontroluje jejich činnost a vyjádření konzultanta.
únor, březen, dubenvýběr místa výkonu odborné praxe
kontaktování pracoviště
podepsání smlouvy o praxi s pracovištěm
do 30. dubnaodevzdání smlouvy o praxi na studijním oddělení
smlouva musí být vyhotovena 3x a podepsána studentem a přijímacím pracovištěm
do 15. květnavyzvednutí smlouvy podepsané fakultou na studijním oddělení
červen – srpenuskutečnění praxe
do 15. zářídodání podkladů pro udělení zápočtu: Hodnocení odborné praxe studentem a Hodnocení studenta na odborné praxi