Nabídka studijních programů a specializací

Bakalářské studium (Bc.)

 

Zahradnictví (+K)

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace ZAHRADNICTVÍ (Z)

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma: prezenční i kombinovaná

Místo studia:

prezenční - Brno (1. ročník), Lednice (2. a 3. ročník)
kombinovaná - Lednice

 

Cíle studia
Absolventi bakalářského stupně jsou v základu seznámeni s všeobecnými teoretickými (botanika, chemie, geologie, půdoznalství, mikrobiologie, fyziologie rostlin, biochemie) a vybranými profilovými disciplínami zahradnické produkce (základy květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví). Studium v bakalářském stupni poskytuje výchozí vysokoškolské vzdělání, na které může navazovat druhý stupeň (magisterský), respektive po magisterském pak doktorský.

Uplatnění absolventa
Teoretické a do určité míry praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy i v obchodních organizacích. Neméně významná je možnost absolvovat následný stupeň inženýrského studia, jehož absolvování otevírá ještě širší oblasti, ve kterých se může absolvent uplatnit.

Struktura studijního plánu
Student studijního programu Zahradnické inženýrství, specializace Zahradnictví musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-zahradnictvi

 

Vinohradnictví a vinařství (+K)

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ (VAV)

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma: prezenční i kombinovaná

Místo studia:

prezenční - Brno (1. ročník), Lednice (2. a 3. ročník)
kombinovaná - Lednice

 

Cíle studia
Cílem specializace je příprava odborníků v oblasti pěstování révy vinné a zpracováni hroznů. Disciplíny Vinohradnictví a Vinařství jsou nosnou částí studijního specializace. Výuka je zaměřena na problematiku pěstováni révy vinné a technologických postupů výroby vín bílých, červených i šumivých klasickými metodami i moderními technologiemi. Posluchači budou seznámeni se surovinou, s nároky na její kvalitu, ale také s látkovými složkami moštů a vín a s technologiemi jejich stanovování.
Významnou součástí studia je charakteristika výroby kvalitních vín, jejich školení, stabilizace a finalizace, stejně jako identifikace vad a chorob vín a způsoby, jak těmto nedostatkům předcházet. V rámci studia posluchači získají přehled o historii a kulturním použití vín (jejich podávání). Studenti se v průběhu odborných praxi seznámí se všemi činnostmi ve vinohradnických a vinařských provozech tak, aby byli schopni samostatné práce ihned po absolvování studia.

Uplatnění absolventa
Absolventi budou připraveni na úkoly vyplývající ze všech pracovních operací při pěstování vinné révy, budou ovládat agrotechnická opatření, využívat a účelně kombinovat znalosti z aplikovaných odborných disciplín pro zlepšení kvality výsledného produktu, budou schopni fundovaně řídit celý proces výroby od založení vinice až po sklizeň hroznů. Po ukončení bakalářského studia může pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Struktura studijního plánu
Student studijního programu Zahradnické inženýrství, specializace Vinohradnictví a vinařství musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-vinohradnictvi-a-vinarstvi

 

Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (+K)

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A KVALITA POTRAVIN (ZTKP)

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma: prezenční i kombinovaná

Místo studia:

prezenční - Brno (1. ročník), Lednice (2. a 3. ročník)

kombinovaná - Lednice

 

Cíle studia
Posluchač v bakalářském studiu uvedené specializace získá teoretické vědomosti i praktické znalosti v oblastech zpracovatelských technologií a řízení jakosti potravinových zdrojů. Z technických disciplín je kladen důraz na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny, konzervační metody, zpracování, vinařskou technologii a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů. Významný prostor je věnován fyzikálně-chemickým, ale také senzorickým postupům hodnocení kvalitativních parametrů a bezpečnosti potravin především rostlinného původu a principům zahradnické výroby. Druhým pilířem studijní specializace jsou ekonomické disciplíny a orientace na legislativu a marketing potravinové produkce.

Uplatnění absolventa

Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních podnicích pro zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů, v nápojovém průmyslu, v obchodních a marketingových organizacích s těmito komoditami. Po ukončení bakalářského studia může pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Zahradnické inženýrství, specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-zpracovatelske-technologie-a-kvalita-potravin

 

Floristická tvorba

Studijní program FLORISTICKÁ TVORBA (FT), bez specializace

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma: prezenční

Místo studia:

prezenční - Lednice

 

Cíle studia
Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně i exteriérových aranžmá z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře. Důraz je kladen na vyvážené zastoupeni biologických, podnikatelsko-manažerských i tvůrčích disciplín.
V profilově důležitých předmětech Aranžování rostlin 1, 2 a v předmětech ateliérového charakteru (Floristický ateliér 1 až 4) si posluchač ověří získané teoretické znalosti praktickou tvorbou aranžérských prací, a to od jednoduchých základních floristických disciplín přes komplexní zvládnutí děl velkého rozsahu (např. zajištění a realizace květinové přehlídky, dočasné nebo trvalé výzdoby interiérů atd.) až po originální design floristicky zpracovaných prostorových objektů, vytvářených především z materiálů rostlinného původu. Předností absolventa je pak schopnost orientace v multidisciplinárním prostředí, která mu umožní kvalifikovaně zvládnout a provádět tuto odbornou a tvůrčím způsobem zaměřenou činnost v praxi.

Uplatnění absolventa
Absolvent se může uplatnit v provozech různých typů floristických obchodních jednotek či ve specializovaných firmách zabývajících se navrhováním a realizováním interiérové zeleně. V průběhu studia je vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro samostatnou a úspěšnou floristickou tvorbu.

Struktura studijního plánu
Student studijního programu Floristická tvorba musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

 

Více informací o tomto programu najdete zde: https://zf.mendelu.cz/floristicka-tvorba

 

Krajinářská architektura

Studijní program KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (KA), bez specializace

Délka studia: 4 roky (8 semestrů)

Forma: prezenční

Místo studia:

prezenční - Brno (1. a 2. ročník), Lednice (3. a 4. ročník)

 

Cíle studia
Studijní program Krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014 mezinárodní akreditaci IFLA (International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní federace zahradních architektů). Studiem čtyřletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání s možností pokračovat v navazujícím magisterském stupni, případně dále v doktorském studijním programu.

Uplatnění absolventa
Absolvent bakalářského stupně je seznámen se základními teoretickými a vybranými profilovými disciplínami v oblasti biologie, uměni, techniky, technologie a dalších, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby - například v realizacích a údržbě vegetačních prvků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou, po níž může posluchač pokračovat v dalším studiu.

Struktura studijního plánu
Student studijního programu Krajinářská architektura musí získat během celého studia alespoň 240 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

 

Více informací o tomto programu najdete zde:  https://zf.mendelu.cz/krajinarska-architektura

 

Zahradní a krajinářské realizace

Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ), specializace ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ REALIZACE (ZKR)

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma: prezenční

Místo studia:

prezenční - Brno (1. a 2. ročník), Lednice (3. ročník)

 

Cíle studia
Studium specializace Zahradní a krajinářské realizace jako součásti studijního programu Zahradní a krajinářská architektura poskytuje absolventům nižší univerzitní vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin.

Uplatnění absolventa
Uchazeč je seznámen s vybranými profilovými disciplínami, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby - například při realizacích a údržbě vegetačních prvků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou, po níž může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu.

Struktura studijního plánu
Student studijního programu Realizace a správa zeleně, specializace Zahradní a krajinářská realizace musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

 

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-zahradni-a-krajinarske-realizace

 

Správa zeleně (K)

Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ), specializace SPRÁVA ZELENĚ (SZ)

Délka studia: 3 roky (6 semestrů)

Forma: kombinovaná

Místo studia:

kombinovaná - Lednice

 

Cíle studia
Kombinovaná forma výuky specializace Správa zeleně vychází vstříc rostoucímu zájmu o systémové vzdělávání pracovníků samospráv, státní správy působících v péči o zeleň, ale i odborníků ve sféře komerční. Snahou je odstranit existující nedostatek strukturovaných možností vzdělávání v oboru pro již praktikující zájemce a rozvinout takto jejich osobní vlastnosti, dovednosti a kompetence. Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z požadavků a potřeb praxe. Důraz je kladen na vyrovnaný podíl biologicko-technologických a právně-ekonomických disciplín. Student zároveň získá dostatečný základ z oboru práva a potřebné znalosti z ekonomiky veřejné správy. Stejná pozornost je věnována praktickým kurzům, ve kterých posluchači ověřují teoretické znalosti na řešení modelových objektů a situací. Forma výuky je v principu organizována v několika blocích za semestr zpravidla v pátek a sobotu tak, aby se výuky/konzultací mohli účastnit právě zájemci, studující tzv. při zaměstnání.

Uplatnění absolventa
Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný prostor. Uplatní se jako odborník-specialista pro oblast správy zeleně, zajišťované na městských a obecních úřadech a správách významných objektů zahradní a krajinářské architektury.

Struktura studijního plánu
Student studijního programu Realizace a správa zeleně, specializace Správa zeleně musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

 

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-sprava-zelene

 

Navazující magisterské studium (Ing.)

 

Zahradnictví (+K)

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace ZAHRADNICTVÍ (Z)

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma: prezenční i kombinovaná

Místo studia:
prezenční - Lednice
kombinovaná - Lednice

 

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-zahradnictvi-nmgr

 

 

Vinohradnictví a vinařství (+K)

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ (VAV)

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma: prezenční i kombinovaná

Místo studia:
prezenční - Lednice
kombinovaná - Lednice

 

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-vinohradnictvi-a-vinarstvi-nmgr

 

 

Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (+K)

Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A KVALITA POTRAVIN (ZTKP)

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma: prezenční i kombinovaná

Místo studia:
prezenční - Lednice
kombinovaná - Lednice

 

Více informací o této specializaci najdete zde: https://zf.mendelu.cz/specializace-zpracovatelske-technologie-a-kvalita-potravin-nmgr

 

 

Krajinářská architektura

Studijní program KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (KA), bez specializace

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma: prezenční

Místo studia:

prezenční – Lednice

 

Více informací o tomto programu najdete zde: https://zf.mendelu.cz/navazujici-magistersky-program-krajinarska-architektura

 

Realizace a správa zeleně

Studijní program REALIZACE A SPRÁVA ZELENĚ (RSZ), bez specializace

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma: prezenční

Místo studia:
prezenční – Lednice

 

Více informací o tomto programu najdete zde: https://zf.mendelu.cz/navazujici-magistersky-program-realizace-a-sprava-zelene

 

International Master of Horticulture Science

Studijní program INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURE SCIENCE (joint degree)

Délka studia: 2 roky (4 semestry)

Forma: prezenční

Jazyk výuky: Anglický jazyk

Místo studia:

 • Fakulta biotechnologie a zahradnictví, Zemědělské univerzity v Krakově
 • Fakulta zahradnictví a krajinného inženýrství, Slovenské zemědělské univerzity v Nitře
 • Zahradnická fakulta MENDELU


Více informací o tomto programu najdete zde: https://zf.mendelu.cz/navazujici-magistersky-studijni-program-international-master-of-horticulture-science

 

 

Doktorské studium (Ph.D.)

 

Krajinářská architektura (+K)

Studijní program KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
Délka studia: 4 roky (8 semestrů)
Forma: prezenční i kombinovaná

Více informací o tomto programu najdete zde: https://zf.mendelu.cz/32669-doktorske-studijni-programy

 

Zahradnictví - Ph.D. / Ph.D. in Horticulture (+K)

Studijní program Zahradnictví – Ph.D. / Ph.D. in Horticulture
Délka studia: 4 roky (8 semestrů)
Forma: prezenční i kombinovaná

Více informací o tomto programu najdete zde: https://zf.mendelu.cz/32669-doktorske-studijni-programy

 

European Horticulture

Doctoral degree programme European Horticulture
Délka studia: 4 roky (8 semestrů)
Forma: prezenční
Jazyk výuky: Anglický jazyk

Více informací o tomto programu najdete zde: https://zf.mendelu.cz/32669-doktorske-studijni-programy

 

 

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

 

Chceš:

 • Mít vlastní vinařství?
 • Být manažerem kvality potravin v obchodních řetězcích?
 • Být zahradnickým inženýrem?
 • Pracovat v ekologické produkci a ve výrobě biopotravin?
 • Být krajinářským architektem?
 • Mít vlastní zahradnickou firmu? Ovocný sad? Trvalkovou školku?
 • Být potravinářským technologem?
 • Být senzorickým posuzovatelem vín a ovocných destilátů?
 • Být floristou a aranžérem květin?
 • Realizovat zahradnické úpravy?
 • Pracovat ve vývoji, inovacích a výzkumu potravin?
 • Dohlížet na správu zeleně ve své obci?

Vyber si z nabídky studijních programů a specializací a vyplň přihlášku.

Výhody studia u nás:

Kvalitní a vysoce ceněné vzdělání se zaměřením na dokonalou znalost rostlinného materiálu.

Studium v jedinečné krajině Lednicko‑valtického areálu zapsaného na seznam UNESCO.

Výuka ve specializovaných laboratořích fakulty:
 • demonstrační laboratoř zelenin a speciálních plodin
 • laboratoř vinařství a posklizňových technologií
 • laboratoř technologií a environmentální techniky
 • ovocnářsko‑fytopatologická laboratoř
Tvými učebnami budou:
 • sady a vinice
 • skleníky subtropických a tropických rostlin
 • pozemky se sortimenty okrasných a užitkových rostlin
 • vědecko‑výzkumné pracoviště Mendeleum
 • počítačové učebny vybavené GIS a CAD systémy
 • aranžovna s ergonomickým vybavením a výškově nastavitelnými stoly
Další výhody:
 • studovna a fakultní knihovna s archivem unikátních lichtenštejnských svazků
 • sportovní zázemí, studentský klub, pravidelné volnočasové akce pořádané studenty
 • koleje a menza přímo v areálu kampusu
 • domácké a přátelské prostředí kampusu
 • na dosah velkých metropolí – Brno, Vídeň, Bratislava
 • mezinárodní akreditace EFLA pro obor zahradní a krajinářská architektura
 • unikátní studium floristiky nabízíme jako jediná vysoká škola v ČR

Přijímací řízení:

 

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

 

Organizace studia:

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia / Krajinářská architektura (titul Bc.) – 4 roky studia
Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia
Doktorské studium (titul Ph.D.) – 4 roky studia

Místem studia je ve všech případech Lednice s výjimkou:

 • Zahradnictví – 1. ročník v Brně
 • Vinohradnictví a vinařství – 1. ročník v Brně
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin – 1. ročník v Brně
 • Krajinářská architektura – 1. a 2. ročník v Brně
 • Zahradní a krajinářské realizace – 1. a 2. ročník v Brně

 

V případě dotazů neváhej kontaktovat naše studijní oddělení!

 

Důležité termíny:

 • nejpozději do 24. 8. 2021 (prodloužení 2. kola) – Termín podání přihlášky k bakalářskému studiu v akademickém roce 2021/2022 s výjimkou bakalářského studijního programu Krajinářská architektura (zde již bylo přijímací řízení uzavřeno).

 • nejpozději do 24. 8. 2021 (prodloužení 2. kola) – Termín podání přihlášky k navazujícímu magisterskému studiu v akademickém roce 2021/2022

 

Přihlášku je nutné podat elektronicky, vytisknout, podepsat a společně s dokladem o zaplacení a povinnými přílohami zaslat do stanoveného termínu na studijní oddělení Zahradnické fakulty MENDELU. Více informací o povinných přílohách, poplatcích a dalších termínech pro bakalářské a navazující magisterské studium najdete ZDE a pro doktorské studium ZDE.

 

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

 

Ke stažení:

 

Další odkazy:

 

Sleduj nás na síti:

 

Průvodce prváka

Vyplň přihlášku

Tématické zahrady