II. kolo - Podmínky přijetí k bakalářskému studiu na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně do zimního semestru akademického roku 2020/2021

Nabídka bakalářského studia

Zahradnictví (+K)


Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace ZAHRADNICTVÍ (Z)

Forma: prezenční i kombinovaná

Délka studia: 3 roky

Organizace studia: 1. ročník studia probíhá v Brně, 2.-3. ročník v Lednici


Cíle studia

Absolventi bakalářského stupně jsou v základu seznámeni s všeobecnými univerzitními teoretickými (botanika, chemie, geologie, půdoznalství, mikrobiologie, fyziologie rostlin, biochemie) a vybranými profilovými disciplínami zahradnické produkce (základy květinářství, ovocnářství, zelinářství, vinohradnictví). Studium v bakalářském stupni poskytuje výchozí vysokoškolské vzdělání, na které může navazovat druhý stupeň (magisterský), respektive po magisterském pak doktorský.


Uplatnění absolventa

Teoretické a do určité míry praktické schopnosti umožňují absolventům uplatnit se v oblasti nižšího managementu zahradnické výroby, státní správy i v obchodních organizacích. Neméně významná je možnost absolvovat následný stupeň inženýrského studia, jehož absolvování otevírá ještě širší oblasti, ve kterých se může absolvent uplatnit.


Podmínky přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu musí být podána do 30. července 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven na 450,- Kč.

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů).

O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021


Struktura studijního plánu

Student studijního programu Zahradnické inženýrství, specializace Zahradnictví musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více o studijním plánu - předměty programového základu, předměty dané specializace.

Vinohradnictví a vinařství (+K)


Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ (VAV)

Forma: prezenční i kombinovaná

Délka studia: 3 roky

Organizace studia: 1. ročník studia probíhá v Brně, 2.-3. ročník v Lednici


Cíle studia

Cílem specializace je příprava odborníků v oblasti pěstování révy vinné a zpracování hroznů. Disciplíny Vinohradnictví a Vinařství jsou nosnou částí studijního specializace. Výuka je zaměřena na problematiku pěstování révy vinné a technologických postupů výroby vín bílých, červených i šumivých klasickými metodami i moderními technologiemi. Posluchači budou seznámeni se surovinou, s nároky na její kvalitu, ale také s látkovými složkami moštů a vín a s technologiemi jejich stanovování.

Významnou součástí studia je charakteristika výroby kvalitních vín, jejich školení, stabilizace a finalizace, stejně jako identifikace vad a chorob vín a způsoby, jak těmto nedostatkům předcházet. V rámci studia posluchači získají přehled o historii a kulturním použití vín (jejich podávání). Studenti se v průběhu odborných praxí seznámí se všemi činnostmi ve vinohradnických a vinařských provozech tak, aby byli schopni samostatné práce ihned po absolvování studia.


Uplatnění absolventa

Absolventi budou připraveni na úkoly vyplývající ze všech pracovních operací při pěstování vinné révy, budou ovládat agrotechnická opatření, využívat a účelně kombinovat znalosti z aplikovaných odborných disciplín pro zlepšení kvality výsledného produktu, budou schopni fundovaně řídit celý proces výroby od založení vinice až po sklizeň hroznů. Po ukončení bakalářského studia může pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.


Podmínky přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu musí být podána do 30. července 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven na 450,- Kč.

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů).

O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021


Struktura studijního plánu

Student studijního programu Zahradnické inženýrství, specializace Vinohradnictví a vinařství musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více o studijním plánu - předměty programového základu, předměty dané specializace.

Zpracovatelské technologie a kvalita potravin (+K)


Studijní program Zahradnické inženýrství (ZI), specializace ZPRACOVATELSKÉ TECHNOLOGIE A KVALITA POTRAVIN (ZTKP)

Forma: prezenční i kombinovaná

Délka studia: 3 roky

Organizace studia: 1. ročník studia probíhá v Brně, 2.-3. ročník v Lednici


Cíle studia

Posluchač v bakalářském studiu uvedené specializace získá teoretické vědomosti i praktické znalosti v oblastech zpracovatelských technologií a řízení jakosti potravinových zdrojů. Z technologických disciplín je kladen důraz na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny, konzervační metody, zpracování, vinařskou technologii a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů. Významný prostor je věnován fyzikálně-chemickým, ale také senzorickým postupům hodnocení kvalitativních parametrů a bezpečnosti potravin především rostlinného původu a principům zahradnické výroby. Druhým pilířem studijní specializace jsou ekonomické disciplíny a orientace na legislativu a marketing potravinové produkce.


Uplatnění absolventa

Absolvent nalezne uplatnění ve výrobních podnicích pro zpracování a skladování rostlinných potravinových zdrojů, v nápojovém průmyslu, v obchodních a marketingových organizacích s těmito komoditami. Po ukončení bakalářského studia může pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Více informací o studijní specializaci naleznete na https://zf.mendelu.cz/28081-ztkp-bc


Podmínky přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu musí být podána do 30. července 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven na 450,- Kč.

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů).

O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021


Struktura studijního plánu

Student studijního programu Zahradnické inženýrství, specializace Zpracovatelské technologie a kvalita potravin musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více o studijním plánu - předměty programového základu, předměty dané specializace.

Floristická tvorba


Studijní program FLORISTICKÁ TVORBA (FT), bez specializace

Forma: prezenční

Délka studia: 3 roky

Organizace studia: 1.-3. ročník studia probíhá v Lednici


Cíle studia

Bakalářské studium si klade za cíl vychovat odborníky pro specifickou a vysoce kreativní oblast zahradnické činnosti, zaměřenou na tvůrčí práci s rostlinami v podobě interiérových a částečně i exteriérových aranžmá z rostlin, a připravit je na jejich působení především v komerční sféře. Důraz je kladen na vyvážené zastoupení biologických, podnikatelsko-manažerských i tvůrčích disciplín.

V profilově důležitých předmětech Aranžování rostlin 1, 2 a v předmětech ateliérového charakteru (Floristický ateliér 1 až 4) si posluchač ověří získané teoretické znalosti praktickou tvorbou aranžérských prací, a to od jednoduchých základních floristických disciplín přes komplexní zvládnutí děl velkého rozsahu (např. zajištění a realizace květinové přehlídky, dočasné nebo trvalé výzdoby interiérů atd.) až po originální design floristicky zpracovaných prostorových objektů, vytvářených především z materiálů rostlinného původu. Předností absolventa je pak schopnost orientace v multidisciplinárním prostředí, která mu umožní kvalifikovaně zvládnout a provádět tuto odbornou a tvůrčím způsobem zaměřenou činnost v praxi.


Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit v provozech různých typů floristických obchodních jednotek či ve specializovaných firmách zabývajících se navrhováním a realizováním interiérové zeleně. V průběhu studia je vybaven teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými pro samostatnou a úspěšnou floristickou tvorbu.


Podmínky přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu musí být podána do 30. července 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven na 450,- Kč.

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů).

O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021


Struktura studijního plánu

Student studijního programu Floristická tvorba musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více o studijním plánu.

Krajinářská architektura


Studijní program KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (KA), bez specializace

Forma: prezenční

Délka studia: 4 roky

Organizace studia: 1.-2. ročník studia probíhá v Brně, 3.-4. ročník v Lednici


Cíle studia

Studijní program Krajinářská architektura získal v akademickém roce 2013/2014 mezinárodní akreditaci IFLA (International Federation of Landscape Architects / Mezinárodní federace zahradních architektů). Studiem čtyřletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání s možností pokračovat v navazujícím magisterském stupni, případně dále v doktorském studijním programu.


Uplatnění absolventa

Absolvent bakalářského stupně je seznámen se základními teoretickými a vybranými profilovými disciplínami v oblasti biologie, umění, techniky, technologie a dalších, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například v realizacích a údržbě vegetačních prvků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou, po níž může posluchač pokračovat v dalším studiu.


Podmínky přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu musí být podána do 30. července 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven na 550,- Kč.

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura:

Součástí přijímacího řízení jsou povinné přílohy portfolio a motivační dopis (ve formátu PDF), které je nutné předložit nejpozději do 30. 7. 2020 (přesné instrukce naleznete ve vyhlášce děkana ZF MENDELU č.1/2020 v platném znění – viz sekce Ke stažení níže na stránce). Na základě bodového hodnocení portfolia a motivačního dopisu je uchazeč pozván k ústnímu pohovoru formou konferenčního videohovoru, který se uskuteční v prostředí Skype.

Součet získaných bodů za všechny části poté rozhodne o pořadí uchazeče.

O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021


Struktura studijního plánu

Student studijního programu Krajinářská architektura musí získat během celého studia alespoň 240 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více o studijním plánu.

Zahradní a krajinářské realizace


Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ), specializace ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ REALIZACE (ZKR)

Forma: prezenční

Délka studia: 3 roky

Organizace studia: 1.-2. ročník studia probíhá v Brně, 3. ročník v Lednici


Cíle studia

Studium specializace Zahradní a krajinářské realizace jako součásti studijního programu Zahradní a krajinářská architektura poskytuje absolventům nižší univerzitní vzdělání v oblasti provozu a organizace zahradních a krajinářských úprav se zřetelem na efektivní výsledky pracovních postupů. Studiem tříletého bakalářského stupně získá absolvent základní teoretické znalosti biologické, ekologické a technické a některé praktické poznatky v oblasti množitelských a pěstebních technologií okrasných rostlin.


Uplatnění absolventa

Uchazeč je seznámen s vybranými profilovými disciplínami, jejichž znalost mu umožňuje uplatnit se v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například při realizacích a údržbě vegetačních prvků. Studium je ukončeno bakalářskou zkouškou, po níž může absolvent pokračovat v navazujícím magisterském studijním programu.


Podmínky přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu musí být podána do 30. července 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven na 450,- Kč.

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů).

O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021


Struktura studijního plánu

Student studijního programu Realizace a správa zeleně, specializace Zahradní a krajinářské realizace musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více o studijním plánu - předměty programového základu, předměty dané specializace.

Správa zeleně (K)


Studijní program Realizace a správa zeleně (RSZ), specializace SPRÁVA ZELENĚ (SZ)

Forma: kombinovaná

Délka studia: 3 roky

Organizace studia: 1.-3. ročník studia probíhá v Lednici


Cíle studia

Kombinovaná forma výuky specializace Správa zeleně vychází vstříc rostoucímu zájmu o systémové vzdělávání pracovníků samospráv, státní správy působících v péči o zeleň, ale i odborníků ve sféře komerční. Snahou je odstranit existující nedostatek strukturovaných možností vzdělávání v oboru pro již praktikující zájemce a rozvinout takto jejich osobní vlastnosti, dovednosti a kompetence. Celkové zaměření studia a obsah jednotlivých předmětů vychází z požadavků a potřeb praxe. Důraz je kladen na vyrovnaný podíl biologicko-technologických a právně-ekonomických disciplín. Student zároveň získá dostatečný základ z oboru práva a potřebné znalosti z ekonomiky veřejné správy. Stejná pozornost je věnována praktickým kurzům, ve kterých posluchači ověřují teoretické znalosti na řešení modelových objektů a situací. Forma výuky je v principu organizována v několika blocích za semestr, zpravidla v pátek a sobotu tak, aby se výuky/konzultací mohli účastnit právě zájemci studující tzv. při zaměstnání.


Uplatnění absolventa

Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které mu umožní kvalifikované rozhodování ve specifických podmínkách péče o veřejný prostor. Uplatní se jako odborník-specialista pro oblast správy zeleně, zajišťované na městských a obecních úřadech a správách významných objektů zahradní a krajinářské architektury.


Podmínky přijetí ke studiu

Přihláška ke studiu musí být podána do 30. července 2020.

Poplatek spojený s přijímacím řízením je stanoven na 450,- Kč.

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů).

O přijetí rozhodne děkanka na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021


Struktura studijního plánu

Student studijního programu Realizace a správa zeleně, specializace Správa zeleně musí získat během celého studia alespoň 180 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní bakalářské zkoušce, která zahrnuje i obhajobu bakalářské práce.

Více o studijním plánu - předměty programového základu, předměty dané specializace.

(+K) výuka probíhá v prezenční i kombinované formě, (K) výuka probíhá jen v kombinované formě

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

Chceš:

 • Mít vlastní vinařství?
 • Být manažerem kvality potravin v obchodních řetězcích?
 • Být zahradnickým inženýrem?
 • Pracovat v ekologické produkci a ve výrobě biopotravin?
 • Být krajinářským architektem?
 • Mít vlastní zahradnickou firmu? Ovocný sad? Trvalkovou školku?
 • Být potravinářským technologem?
 • Být senzorickým posuzovatelem vín a ovocných destilátů?
 • Být floristou a aranžérem květin?
 • Realizovat zahradnické úpravy?
 • Pracovat ve vývoji, inovacích a výzkumu potravin?
 • Dohlížet na správu zeleně ve své obci?

Vyber si z nabídky studijních programů a specializací a vyplň přihlášku.

Výhody studia u nás:

Kvalitní a vysoce ceněné vzdělání se zaměřením na dokonalou znalost rostlinného materiálu.

Studium v jedinečné krajině Lednicko‑valtického areálu zapsaného na seznam UNESCO.

Výuka ve specializovaných laboratořích fakulty:

 • demonstrační laboratoř zelenin a speciálních plodin
 • laboratoř vinařství a posklizňových technologií
 • laboratoř technologií a environmentální techniky
 • ovocnářsko‑fytopatologická laboratoř

Tvými učebnami budou:

 • sady a vinice
 • skleníky subtropických a tropických rostlin
 • pozemky se sortimenty okrasných a užitkových rostlin
 • vědecko‑výzkumné pracoviště Mendeleum
 • počítačové učebny vybavené GIS a CAD systémy
 • aranžovna s ergonomickým vybavením a výškově nastavitelnými stoly

Další výhody:

 • studovna a fakultní knihovna s archivem unikátních lichtenštejnských svazků
 • sportovní zázemí, studentský klub, pravidelné volnočasové akce pořádané studenty
 • koleje a menza přímo v areálu kampusu
 • domácké a přátelské prostředí kampusu
 • na dosah velkých metropolí – Brno, Vídeň, Bratislava
 • mezinárodní akreditace EFLA pro obor zahradní a krajinářská architektura
 • unikátní studium floristiky nabízíme jako jediná vysoká škola v ČR

Přijímací řízení:

Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do bakalářského studia v akademickém roce 2020/2021 je průměrný prospěch za posledního 3,5 roku studia na SŠ. Při prospěchu 1,00 uchazeč získává 100 bodů. Při horším průměru se počet bodů úměrně snižuje. Dalším kritériem je průměrný prospěch za maturitní zkoušku (rovněž max. 100 bodů). O přijetí rozhodne děkanka fakulty na základě pořadí uchazeče a maximálního počtu přijímaných uchazečů.

Podmínky přijetí a kritéria přijímacího řízení pro bakalářský studijní program Krajinářská architektura

Součástí přijímacího řízení jsou povinné přílohy portfolio a motivační dopis (ve formátu PDF), které je nutné předložit nejpozději do 30. 7. 2020 (přesné instrukce naleznete ve vyhlášce děkana ZF MENDELU č.1/2020 v platném znění – viz sekce Ke stažení níže na stránce). Na základě bodového hodnocení portfolia a motivačního dopisu je uchazeč pozván k ústnímu pohovoru formou konferenčního videohovoru, který se uskuteční v prostředí Skype.

Podmínky pro přijetí ke studiu na ZF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 platné pro II. kolo lze nalézt na http://zf.mendelu.cz/prijimaci-rizeni-2020-2021

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

Organizace studia:

Bakalářské studium (titul Bc.) – 3 roky studia / Krajinářská architektura (titul Bc.) – 4 roky studia
Navazující magisterské studium (titul Ing.) – 2 roky studia
Doktorské studium (titul Ph.D.) – 4 roky studia

Místem studia je ve všech případech Lednice s výjimkou:

 • Zahradnictví – 1. ročník v Brně
 • Vinohradnictví a vinařství – 1. ročník v Brně
 • Zpracovatelské technologie a kvalita potravin – 1. ročník v Brně
 • Krajinářská architektura – 1. a 2. ročník v Brně
 • Zahradní a krajinářské realizace – 1. a 2. ročník v Brně

V případě dotazů neváhej kontaktovat naše studijní oddělení!

Důležité termíny:

 • nejpozději do 30. 7. 2020 – Termín podání přihlášek k bakalářskému studiu

Přihlášku je nutné podat elektronicky, vytisknout, podepsat a společně s dokladem o zaplacení a povinnými přílohami zaslat nejpozději do 30. 4. 2020 na studijní oddělení Zahradnické fakulty MENDELU. Více informací o povinných přílohách a poplatcích najdete ZDE.

 • Od 13. 8. 2020 – Ústní pohovory formou konferenčního videohovoru (Platí jen pro Krajinářskou architekturu. Přesný termín konání přijímací zkoušky bude oznámen uchazeči v pozvánce.)
 • 31. 8. – 4. 9. 2020 – Termín řádného zápisu do studia (Přesný termín bude oznámen uchazeči v pozvánce).
 • 15. 10. 2020 – Termín, do kterého je nutné dodat na studijní oddělení ověřenou kopii maturitního vysvědčení, pokud jím uchazeč v době podání přihlášky nedisponuje.

VYPLŇ PŘIHLÁŠKU

Ke stažení:

 

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021

Průvodce prváka

Vyplň přihlášku

Tématické zahrady