ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA KE STUDIU


Přihláška ke studiu se podává elektronicky, prostřednictvím Univerzitního informačního systému MENDELU (UIS). Adresa pro podání elektronické přihlášky je: http://is.mendelu.cz/prihlaska/).

Za řádně a kompletně podanou přihlášku se považuje vyplněná, vytištěná a podepsaná přihláška ke studiu. Přihlášku musí uchazeč zaslat spolu s dokladem o zaplacení správního poplatku a povinnými přílohami nejlépe doporučeně do 30. července 2020 na adresu studijního oddělení ZF MENDELU.

Správnost údajů u přihlášky do bakalářského studia o prospěchu studenta na SŠ potvrzuje ředitelství SŠ razítkem a podpisem statutárního zástupce školy. Přihlášky uchazečů, kteří studium na SŠ ukončili dříve, může potvrdit škola, kterou absolvovali, nebo tito uchazeči připojí k přihlášce kopie ročníkových vysvědčení, které nemusí být ověřené.

Povinnou přílohou přihlášky do bakalářských studijních programů je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední škole.

Ke dni podání přihlášky je splatný správní poplatek, spojený s přijímacím řízením. (Více kapitola Důležité termíny a informace). Poplatek se hradí převodem, bankovní složenkou nebo poštovní poukázkou ve prospěch účtu Mendelovy univerzity v Brně podle pokynů uvedených v elektronické přihlášce. Poplatek nelze platit v hotovosti. Poplatek je nevratný.

Dnem doručení přihlášky na ZF MENDELU je zahájeno přijímací řízení. Nesprávně nebo neúplně vyplněná přihláška, přihláška doručená po stanoveném termínu a přihláška bez dokladu o zaplacení správního poplatku nebude k přijímacímu řízení přijata.

Pokud budou shledány nedostatky u přihlášky, u které byl uhrazen správní poplatek, bude uchazeč vyzván k jejich odstranění ve lhůtách uvedených v rámci UIS, případně na základě výzvy a pokynů studijního oddělení fakulty. Neodstraněním nedostatků ve stanovené lhůtě se přijímací řízení zastavuje.

Podáním přihlášky uchazeč stvrzuje, že je schopen absolvovat studium v jazyce, ve kterém je daný program vyučován. Výuka proběhne v českém jazyce.

Svým podpisem každý uchazeč potvrzuje správnost a pravdivost údajů, které v přihlášce uvedl.

Písemné dokumenty se doručují na adresu:

Zahradnická fakulta MENDELU
Studijní oddělení děkanátu
Valtická 337
691 44 Lednice

(obálku označte „přijímací řízení“)

II. kolo - Podmínky přijetí k bakalářskému studiu na Zahradnickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně do zimního semestru akademického roku 2020/2021