Podmínky pro druhý termín přijímacího řízení

 

Bakalářský studijní program Zahradnické inženýrství

Obor Zahradnictví

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2017
Termín přijímacího řízení: 28. srpna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 40 prezenční, 40 kombinovaná forma.

Obor Vinohradnictví a vinařství

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2017
Termín přijímacího řízení: 28. srpna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30 prezenční, 30 kombinovaná forma.

 

Bakalářský studijní program Zahradnictví

Obor Jakost rostlinných potravinových zdrojů

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2017
Termín přijímacího řízení: 28. srpna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30.

 

Bakalářský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Obor Zahradní a krajinářská architektura

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2017
Termín konání přijímacího řízení – talentová zkouška a test z biologie, ústní pohovor: 28. – 29. srpna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • uhrazení správního poplatku

Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby.
Vlastní zkouška je složena:

 • ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti
  • studie zátiší s hlavou (správné vyjádření proporčních a objemových vztahů)
  • studie reálného krajinného prostoru (schopnost kresebného vyjádření prostorových a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru)
 • jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru)
 • z testu všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury

Zkouška z biologie má formu písemného testu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat středoškolským studiem z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí, a pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií.
Vzorové testy jsou umístěny na veřejném dokumentovém serveru.

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu, informovanosti a celkového přehledu o problematice oboru, jakož i kulturním vědomí a vystupování uchazeče.

Kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

Talentová zkouška: max. 50 bodů se skládá z:

 • testu všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury: max. 20 bodů
 • kreseb: max. 30 bodů (30 + 30 + 30 dílčích bodů dělených koeficientem 3)
  • kresba zátiší s hlavou: max. 30 dílčích bodů
  • kresba z představy: max. 30 dílčích bodů
  • kresba plenéru: max. 30 dílčích bodů

Písemná zkouška z biologie: max. 50 bodů

Do druhého kola přijímacího řízení postoupí maximálně 60 osob, které se součtem bodů z talentové zkoušky a z biologie umístily na nejlepších místech.

Ústní pohovor: max. 50 bodů
Z bodů za ústní pohovor je 40 bodů za odborné znalosti a verbální projev u komise, dále až 10 preferenčních bodů za prokázané aktivity uchazeče směřující k oboru – například praxe v oboru (1 rok = 1 bod, max. 3 body), aktivní znalost světového jazyka – nutno doložit vysvědčením o konání státní zkoušky (každá státnice 1 bod), umístění na prvních třech místech v okresních a vyšších kolech SOČ – nutno doložit (max. 1 bod), samostatná výstava (1 bod), opakovaná přihláška ke studiu (1 bod).

Celkový maximální počet 150 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

 • talentová zkouška: max. 50 bodů
 • písemná zkouška z biologie: max. 50 bodů
 • ústní pohovor: max. 50 bodů

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat počet bodů získaných u ústního pohovoru. V případě shody z pohovoru rozhoduje talentová zkouška.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 30.

Obor Zahradní a krajinářské realizace

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2017
Termín konání přijímacího řízení – test z biologie a výtvarné kultury, ústní pohovor: 28. – 29. srpna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • uhrazení správního poplatku

Zkouška z biologie má formu písemného testu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat středoškolským studiem z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí, a pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií.
Vzorové testy jsou umístěny na veřejném dokumentovém serveru.

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu, informovanosti a celkového přehledu o problematice oboru, jakož i kulturním vědomí a vystupování uchazeče.

Kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

 • test z biologie: maximálně 50 bodů
 • test z výtvarné kultury: maximálně 20 bodů

Do druhého kola přijímacího řízení postoupí maximálně 60 osob, které se součtem bodů z testu biologie a výtvarné kultury umístily na nejlepších místech.

Ústní pohovor: max. 50 bodů
Z bodů za ústní pohovor je 40 bodů za odborné znalosti a verbální projev u komise, dále až 10 preferenčních bodů za prokázané aktivity uchazeče směřující k oboru – například praxe v oboru (1 rok = 1 bod, max. 3 body), aktivní znalost světového jazyka – nutno doložit vysvědčením o konání státní zkoušky (každá státnice 1 bod), umístění na prvních třech místech v okresních a vyšších kolech SOČ – nutno doložit (max. 1 bod), samostatná výstava (1 bod), opakovaná přihláška ke studiu (1 bod).

Celkový maximální počet 120 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

 • test z biologie: max. 50 bodů
 • test z výtvarné kultury: max. 20 bodů
 • ústní pohovor: max. 50 bodů

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat počet bodů získaných u ústního pohovoru. V případě shody z pohovoru rozhoduje test z biologie.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 30.

Obor Správa zeleně

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2017
Termín přijímacího řízení: 28. srpna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů do kombinované formy studia je 30.

 

Bakalářský studijní program Floristická tvorba

Obor Floristická tvorba

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 15. srpna 2017
Termín přijímacího řízení: 28. srpna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení a potvrzené výsledky studia na střední šklole
 • uhrazení správního poplatku

Kritéria pro stanovení pořadí přijímaných uchazečů:

 • průměrný prospěch za 3,5 roku studia na střední škole – maximální počet bodů je 100
 • průměrný prospěch za maturitní zkoušku – maximální počet bodů je 100

O přijetí rozhodne pořadí, na kterém se uchazeč umístí.

Nejvyšší počet přijímaných studentů je 30.

 

Doktorský studijní program Zahradnické inženýrství

Obor Zahradnictví

Lhůta pro podání přihlášek v elektronické podobě: 8. září 2017
Termín přijímacího řízení: 21. září 2017

V přihlášce musí být uvedeno jméno předpokládaného školitele a pracovní název tématu dizertační práce. K podání přihlášky není nutný předchozí písemný či elektronický souhlas vedoucího potenciálního školícího pracoviště uchazeče.

Kompletní přihláška k doktorskému studiu musí obsahovat:

 • přihlášku k doktorskému studiu, která se odesílá elektronicky v příslušné aplikaci UIS
 • životopis (strukturovaný, vhodný formulář EUROPASS) v listinné kopii
 • vysokoškolský diplom v listinné kopii, u zahraničních studentů a absolventů ostatních univerzit v úředně ověřené kopii
 • přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii
 • návrh doktorského projektu (s uvedením názvu disertační práce, anotace min. 250 znaků, případně zdroje financování)

Uchazeči, jenž své magisterské studium absolvovali před akademickým rokem 2016/2017, přikládají k přihlášce ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Uchazeči absolvující magisterské studium v akademickém roce 2016/2017 předloží potvrzení o úspěšném ukončení studia v den konání ústního pohovoru. Současně musí všichni uchazeči nejpozději v den konání přijímacího pohovoru doložit výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).

Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště od sídla fakulty) požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě uchazeč předkládá s přihláškou ověřený doklad o absolvovaném magisterském studiu (ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie Dodatku k diplomu nebo jeho ekvivalentu), strukturovaný životopis, motivační dopis, přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii, návrh doktorského projektu a nejméně dvě doporučení významných akademických pracovníků domovské univerzity uchazeče v listinné kopii.

Uchazeč o studium musí být absolventem magisterského studijního programu téhož nebo příbuzného oboru a prokazuje při přijímacím pohovoru své předpoklady pro studium ve třech okruzích:

 1. znalost anglického jazyka (případně jiného světového jazyka), vyjádřená známkou podle klasifikace ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU. Děkan fakulty může od zkoušky upustit na základě předložení certifikátu o jazykové zkoušce.
 2. odborné znalosti a předpoklady pro doktorské studium - ústní odborná zkouška vedená formou rozpravy. Jejím cílem je zjistit:
  • odborné znalosti uchazeče
  • předpoklady k samostatné vědecké, umělecké nebo tvůrčí práci
   Součástí posuzování je výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).
 3. odborná úroveň návrhu doktorského projektu - prezentace základních tezí navrhovaného doktorského projektu. Přijímací komise posuzuje:
  • zda projekt odpovídá akreditovanému doktorskému studijnímu programu
  • vědeckou či uměleckou úroveň navrhovaného projektu
  • proveditelnost projektu v navrženém časovém období (standardní doba studia).

Uchazeč může být přijat, pokud vyhoví ve všech třech okruzích přijímacího řízení. Na základě výsledků přijímacího řízení sestaví komise pořadí uchazečů. Komise může doporučit úpravu tématu dizertační práce nebo změnu navrhovaného školitele. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan Zahradnické fakulty MENDELU.

Celkový počet přijímaných studentů se stanovuje na základě kritérií MŠMT ČR a možností fakulty.

 

Doktorský studijní program Zahradní a krajinářská architektura

Obor Zahradní a krajinářská architektura

Lhůta pro podání přihlášek v elektronické podobě: 8. září 2017
Termín přijímacího řízení: 21. září 2017

V přihlášce musí být uvedeno jméno předpokládaného školitele a pracovní název tématu dizertační práce. K podání přihlášky není nutný předchozí písemný či elektronický souhlas vedoucího potenciálního školícího pracoviště uchazeče.

Kompletní přihláška k doktorskému studiu musí obsahovat:

 • přihlášku k doktorskému studiu, která se odesílá elektronicky v příslušné aplikaci UIS
 • životopis (strukturovaný, vhodný formulář EUROPASS) v listinné kopii
 • vysokoškolský diplom v listinné kopii, u zahraničních studentů a absolventů ostatních univerzit v úředně ověřené kopii
 • přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii
 • návrh doktorského projektu (s uvedením názvu disertační práce, anotace min. 250 znaků, případně zdroje financování)

Uchazeči, jenž své magisterské studium absolvovali před akademickým rokem 2016/2017, přikládají k přihlášce ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Uchazeči absolvující magisterské studium v akademickém roce 2016/2017 předloží potvrzení o úspěšném ukončení studia v den konání ústního pohovoru. Současně musí všichni uchazeči nejpozději v den konání přijímacího pohovoru doložit výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).

Cizí státní příslušníci mohou ve zvláštních případech (např. příliš velká vzdálenost bydliště od sídla fakulty) požádat děkana o prominutí ústní části přijímacího řízení. V tom případě uchazeč předkládá s přihláškou ověřený doklad o absolvovaném magisterském studiu (ověřená kopie vysokoškolského diplomu a prostá kopie Dodatku k diplomu nebo jeho ekvivalentu), strukturovaný životopis, motivační dopis, přehled dosavadní odborné činnosti včetně soupisu publikací a další tvůrčí činnosti, v listinné kopii, návrh doktorského projektu a nejméně dvě doporučení významných akademických pracovníků domovské univerzity uchazeče v listinné kopii.

Uchazeč o studium musí být absolventem magisterského studijního programu téhož nebo příbuzného oboru a prokazuje při přijímacím pohovoru své předpoklady pro studium ve třech okruzích:

 1. znalost anglického jazyka (případně jiného světového jazyka), vyjádřená známkou podle klasifikace ve Studijním a zkušebním řádu MENDELU. Děkan fakulty může od zkoušky upustit na základě předložení certifikátu o jazykové zkoušce.
 2. odborné znalosti a předpoklady pro doktorské studium - ústní odborná zkouška vedená formou rozpravy. Jejím cílem je zjistit:
  • odborné znalosti uchazeče
  • předpoklady k samostatné vědecké, umělecké nebo tvůrčí práci
   Součástí posuzování je výpis klasifikace předmětů absolvovaných v magisterském studiu (Dodatek k diplomu nebo jeho ekvivalent).
 3. odborná úroveň návrhu doktorského projektu - prezentace základních tezí navrhovaného doktorského projektu. Přijímací komise posuzuje:
  • zda projekt odpovídá akreditovanému doktorskému studijnímu programu
  • vědeckou či uměleckou úroveň navrhovaného projektu
  • proveditelnost projektu v navrženém časovém období (standardní doba studia).

Uchazeč může být přijat, pokud vyhoví ve všech třech okruzích přijímacího řízení. Na základě výsledků přijímacího řízení sestaví komise pořadí uchazečů. Komise může doporučit úpravu tématu dizertační práce nebo změnu navrhovaného školitele. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan Zahradnické fakulty MENDELU.

Celkový počet přijímaných studentů se stanovuje na základě kritérií MŠMT ČR a možností fakulty.