O studiu oboru

Studiem čtyřletého bakalářského stupně získá absolvent nejnižší vysokoškolské vzdělání. Student bakalářského stupně je seznámen se základními teoretickými a vybranými profilovými disciplínami v oblasti zahradní a krajinářské architektury.

Uplatnění absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v nižším managementu zahradní a krajinářské tvorby – například v realizacích a údržbě vegetačních prvků.

Profilové předměty 

Botanika
Dendrologie
Dějiny umění
Krajinné plánování
Materiály a konstrukce
                       Použití rostlin
Teorie a vývoj zahradní architektury
Urbanismus
Zahradně architektonická tvorba
Zakládání a údržba zeleně

Navazující studium

Po ukončení bakalářského studia může absolvent pokračovat v magisterském studiu stejného zaměření.

Přijímací řízení

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu: 20. března 2017
Termín konání přijímacího řízení (talentová zkouška a test z biologie, ústní pohovor): 24. – 28. dubna 2017

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a úspěšné absolvování přijímací zkoušky.

Kritéria pro zařazení do přijímacího řízení:

 • řádně vyplněná přihláška
 • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • uhrazení správního poplatku

Talentová zkouška prokazuje základní schopnost výtvarného vyjádření technikou kresby.
Vlastní zkouška je složena:

 • ze dvou kresebných studií předmětné skutečnosti
  • studie zátiší s hlavou (správné vyjádření proporčních a objemových vztahů)
  • studie reálného krajinného prostoru (schopnost kresebného vyjádření prostorových a perspektivních jevů a hmotových vztahů v plenéru)
 • jedné kresebné studie z představy (vyjádření představy zahradního či krajinného prostoru)
 • z testu všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury

Zkouška z biologie má formu písemného testu. Test z biologie se skládá z testovacích otázek, z otázek poznávacích (perokresby rostlin) a z otázek se slovní odpovědí. Prověřuje znalosti, které mohl uchazeč o studium oboru získat středoškolským studiem z okruhu morfologie a anatomie rostlin, fyziologie rostlin, dědičnosti a proměnlivosti rostlin, systematiky rostlin, včetně rostlin charakteristických pro základní typy rostlinných společenstev v naší krajině, ekologie, životního prostředí, a pozorováním v sídlech, v krajině a z masmédií.
Vzorové testy jsou umístěny na veřejném dokumentovém serveru.

Ústní pohovor je zaměřen na ověření zájmu, informovanosti a celkového přehledu o problematice oboru, jakož i kulturním vědomí a vystupování uchazeče.

Kritéria vyhodnocování přijímacího řízení:

Talentová zkouška: max. 50 bodů se skládá z:

 • testu všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury: max. 20 bodů
 • kreseb: max. 30 bodů (30 + 30 + 30 dílčích bodů dělených koeficientem 3)
  • kresba zátiší s hlavou: max. 30 dílčích bodů
  • kresba z představy: max. 30 dílčích bodů
  • kresba plenéru: max. 30 dílčích bodů

Písemná zkouška z biologie: max. 50 bodů

Ústní pohovor: max. 50 bodů

Z bodů za ústní pohovor je 40 bodů za odborné znalosti a verbální projev u komise, dále až 10 preferenčních bodů za prokázané aktivity uchazeče směřující k oboru – například praxe v oboru (1 rok = 1 bod, max. 3 body), aktivní znalost světového jazyka – nutno doložit vysvědčením o konání státní zkoušky (každá státnice 1 bod), umístění na prvních třech místech v okresních a vyšších kolech SOČ – nutno doložit (max. 1 bod), samostatná výstava (1 bod), opakovaná přihláška ke studiu (1 bod).

Celkový maximální počet 150 bodů dosahuje uchazeč součtem dílčích hodnocení:

 • talentová zkouška: max. 50 bodů
 • písemná zkouška z biologie: max. 50 bodů
 • ústní pohovor: max. 50 bodů

Pořadí uchazečů u přijímacího řízení bude stanoveno součtem získaných bodů z dílčích hodnocení. V případě rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodovat počet bodů získaných u ústního pohovoru. V případě shody z pohovoru rozhoduje talentová zkouška.

Nejvyšší počet přijímaných uchazečů je 60.