Vědecko-výzkumná a umělecká činnost

 

Vědecko-výzkumná a umělecká činnost na Zahradnické fakultě MENDELU se sídlem v Lednici se odehrává v rámci aktuálních témat. Společná komplementarita výzkumu je zabezpečena vzájemnou provázaností členů výzkumného týmu, napříč odbornými pracovišti.

Důležitou oblastí výzkumu je šlechtění a selekce užitkového a okrasného rostlinného materiálu a testování jeho odolnosti vůči stresům. Aktuálním tématem je rovněž studium přírodě šetrných udržitelných pěstebních technologií. Zázemí pro výzkum představují rozsáhlé šlechtitelské plochy s velkým množstvím odrůd a plně vybavené zahradnické provozy.

Na specializovaných pracovištích fakulty vznikají nejen nové produkty, ale i technologie jejich zpracování a skladování. K výzkumu jsou používány moderní metody zpracování, skladování a detekce obsahového složení plodů a výsledných produktů.

Z technologických disciplín je kladen důraz na oblast skladování čerstvého ovoce a zeleniny, konzervační metody zpracování a produkci alkoholických a nealkoholických nápojů. Významný prostor je věnován fyzikálně-chemickým a senzorickým postupům hodnocení kvalitativních parametrů potravin především rostlinného původu a komplexním systémům řízení jejich jakosti a bezpečnosti.

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici je rovněž pracovištěm, kde se řeší výzkumné úkoly z oblasti kvality a kultury životního prostředí člověka. Jednotlivé aspekty tohoto složitého komplexu témat řeší specializované ústavy zaměřené na zahradní a krajinářskou architekturu. Výzkumy jsou pak směřovány do oblastí podle jejich odborného zaměření – dotváření či spoluvytváření urbánních prostorů, oblast biotechnických opatření, správy a managementu zeleně, či dotváření a ochrany krajiny ve vztahu k průmyslu, bydlení, rekreaci a dopravě.

S ohledem na lokalizaci fakulty má vědecko-výzkumná aktivita v oblasti vinohradnictví a vinařství dlouhodobou a velmi silnou tradici. Umístění v samém srdci nejvýznamnější vinařské oblasti České republiky jí poskytuje to nejlepší možné zázemí. K dispozici jsou produkční vinice, bohatě zastoupené genofondy révy vinné a šlechtitelské plochy. Samozřejmostí jsou specializované laboratoře a sklepní hospodářství. Výzkumy vždy vycházejí z potřeb praxe a nacházejí tak i důležité praktické ověření.

 

Zahradnictví

Výzkum pokrývá oblast pěstitelských technologií ovoce a vinné révy, zeleniny, léčivých rostlin a okrasných druhů. Komplexně se zabývá hodnocením taxonů, odrůd a hybridů, udržováním a využíváním genofondových kolekcí ovoce, révy a speciálních rostlin přes agrotechnické požadavky, jakost zahradnických produktů a výrobní systémy až po finalizaci výrobků určených na trh, včetně vyhodnocení ekonomické stránky navrhovaných opatření pro výrobní a obchodní praxi. Specifickou oblastí výzkumu na ZF MENDELU je šlechtitelský program meruněk.

Získané poznatky, jsou součástí čilého sdílení v obou směrech, z univerzitního prostředí do praxe a z praxe do pedagogického procesu.

Praktické zázemí pro zahradnický výzkum je zajištěno vlastními výsadbami odrůd a klonů ovocných druhů na pozemcích Zahradnické fakulty MENDELU. Díky výzkumnému zaměření větší část experimentálních ploch zaujímají výsadby meruněk, broskvoní, révy, založeny jsou rovněž sortimenty květin, zelenin, okrasných a speciálních rostlin.

Dalším tématem výzkumu jsou i zpracovatelské technologie pro nové funkční potraviny a inovace zpracovatelských technologií pro zahradnické produkty tak, aby přispěly k lepší udržitelnosti produkce.

Neopomenutelnou oblastí výzkumu je aplikace genetiky a molekulárních metod ve šlechtění a pěstování zahradnických druhů rostlin. Potenciál ve výzkumu skrývá studium epigenetických změn v genomu rostlin v souvislosti s vystavením stresovým podmínkám, studium exprese genů či identifikace a kvantifikace cílových sekvencí (GMO, viry popř. další choroby rostlin).

Jakost rostlinných a potravinových zdrojů

Jakost a bezpečnost potravinových zdrojů patří mezi základní priority Evropské unie. Změna hodnotové orientace Evropanů a hledání zdravého způsobu života vedou k vysokým nárokům na sledování a hodnocení kvality potravin.

Řízení jejich jakosti představuje vysoce odbornou disciplínu, vyžadující hluboké znalosti o parametrech kvality jednotlivých druhů potravin a rozsáhlé dovednosti při provádění instrumentálních analýz a zkoušek na přístrojích nové generace.

Výzkum probíhá v oblasti změn látkových složek ovoce a zeleniny během jejich chladírenského skladování v různém složení ambientní atmosféry a studiem těkavých aromatických sloučenin ve výrobcích z ovoce a zeleniny. Aplikovaný výzkum je zaměřen na zkoumání metod a operací s cílem kvalitativního řízení technologických procesů skladování a zpracování ovoce a zeleniny s důrazem na alkoholické a nealkoholické nápoje.

Mezi současné priority výzkumu patří studium vlastností kondenzovaných anthokyaninů, metody zvyšování biologicky aktivních složek na bázi polyfenolů v zahradnických produktech a optimalizace skladovacích podmínek asijských odrůd hrušní a třešní.

Zahradní a krajinářská architektura

Výzkumné úkoly jsou směřovány do oblastí dotváření a spoluvytváření urbánních prostorů, do oblasti biotechnických opatření, správy a managementu zeleně či do oblasti dotváření a ochrany krajiny ve vztahu k výrobě, bydlení, rekreaci a dopravě. Výzkum je zaměřen především na vyvíjení metod a nástrojů krajinářské architektury pro aplikaci kulturních, uměleckých a historických souvislostí v rozvoji městského i venkovského prostředí.

Specifickou formou výzkumu je v oboru Zahradní a krajinářská architektura tvůrčí činnost formou projektování. Mnozí pedagogové jsou autorizovanými osobami činnými v projekční a realizační praxi, a tudíž mohou studenty ovlivnit nejen v oblasti teoretické, ale i poznatky ze své odborné praxe. Garanti jednotlivých studijních předmětů jsou současně řešiteli výzkumných projektů nebo projektů realizovaných smluvním výzkumem. V rámci smluvních vztahů mezi fakultou a externími subjekty se do procesu plánování, navrhování a projektování v oboru Zahradní a krajinářská architektura zapojují také studenti, a tím se výrazným způsobem prolínají výsledky výzkumu a výuky.

Výzkumné oborové aktivity jsou zaměřeny především na segment aplikovaného výzkumu. Účastí ve výzkumných projektech se aktuálně rozvíjí především biologické disciplíny oboru Zahradní a krajinářská architektura s přesahem do oblasti péče o památky zahradního umění a managementu sídelní zeleně. Aktuální výzkumný rámec tak zahrnuje nejen výzkum v oblasti sortimentů rostlin používaných v jednotlivých historických obdobích a typech úprav, ale i nejnovější trendy v použití rostlin. Velký důraz je kladen na nové postupy při navrhování, zakládání a následné péči u jednotlivých vegetačních prvků, tj. květinových záhonů, dřevin, trávníků apod. Trvalá pozornost je věnována problematice hodnocení dřevinných vegetačních prvků pro potřeby odborné praxe. Důraz je kladen na bylinné i dřevinné vegetační prvky, především na hodnocení dendrologického potenciálu objektů zahradní a krajinářské architektury, dále na tvorbu nových letničkových či travino-bylinných směsí a jejich použití. Rovněž se zaměřuje na pěstování, zakládání a údržbu vegetačních prvků v městském prostředí a na správu a hodnocení objektů sídelní zeleně.

Není opomenuta ani oblast vědecko-výzkumných aktivit od územního plánování, rekultivace a regenerace krajin narušených těžbou, managementu kulturní krajiny, výzkumu komponované krajiny, až po problematiku zapojení veřejnosti do plánovacího procesu.

Vinohradnictví a vinařství

Pro výzkum využívá vlastní vinice nacházející se v areálu pracoviště Mendeleum v Lednici. V pokusné vinici se nachází rozsáhlá sbírka genových zdrojů révy vinné. Kolekci tvoří odrůdy se zvýšenou odolností vůči houbovým chorobám, u kterých se hodnotí jak pěstitelské, tak enologické vlastnosti. Rozmanitost odrůd se využívá ve šlechtitelském programu jak pro stolní, tak pro moštové odrůdy révy vinné.

Významná část výzkumu je založena na analytických rozborech složení vína. Vína se analyzují s ohledem na obsah zdravotně prospěšných fenolických látek, profilů cukrů a kyselin a také aromatických látek. Zmíněné analýzy se využívají k hodnocení vín na základě autenticity geografického původu. Dlouhodobě probíhá výzkum zaměřený na kvalitativní parametry hroznů. Důležité jsou v tomto směru především dusíkaté látky, které jsou významné pro kvalitu hroznů. Výzkum dusíkatých látek je komplexní a směřuje od hroznů až k výživě porostů a vlivu na kvašení moštu.

Důležitá je také samotná ochrana révy vinné proti chorobám a škůdcům. V současnosti je vyvíjen tlak na omezení spotřeby pesticidů a s tím související možnosti ekologizace produkce. Výzkum se tedy zabývá i způsoby snižování spotřeby pesticidů.