Aktuální informace

30. března 2021 – změna termínů pro podávání přihlášek, způsob hodnocení „maturit“

  • Zahradnická fakulta MENDELU v Brně prodlužuje termín pro podávání přihlášek ke studiu v bakalářských studijních programech do 30. 4. 2021 (ostatní podmínky přijímacího řízení zůstávají stejné).
  • Zahradnická fakulta MENDELU v Brně upravuje podmínky pro přijímací řízení do bakalářských studijních programů specifikovaných v § 6 – kritérium hodnocení uchazečů pro studium je průměrný prospěch za 3,5 roku studia na SŠ. Hodnocení průměrného prospěchu za maturitní zkoušku se ruší, ale maturitní vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky (§ 5, odst. 3)

1. dubna 2021 – nostrifikační doložky

  • MENDELU v Brně neprovádí nostrifikace zahraničního středoškolského vzdělání. Uchazeč o studium v bakalářském studijním programu, který získal zahraniční středoškolské vzdělání, s výjimkou uchazeče slovenské státní příslušnosti, musí doložit ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání středoškolského vzdělání v České republice (nostrifikační doložka je povinnou přílohou přihlášky ke studiu (§ 3, odst. 3)

  • více informaci naleznete na:

7. června 2021 - vyhlášení II. kola přijímacího řízení 

V souladu s ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), příslušnými ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně, vyhlašuje děkan ZF II. kolo přijímacího řízení. Podmínky přijímacího řízení jsou uveřejněny:

8. června 2021 - výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů budou uveřejněny dne 18. 6. 2021 ZDE. Všechny důležité informace pro přijaté budou průběžně zveřejňovány na - https://zf.mendelu.cz/prvak

Výsledky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů budou uveřejněny dne 16. 7. 2021 ZDE.

3. srpna 2021 - prodloužení II. kola přijímacího řízení do 24. 8. 2021

V souladu s ustanoveními § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), příslušnými ustanoveními Statutu Mendelovy univerzity v Brně a příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně, prodlužuje děkan ZF II. kolo přijímacího řízení do 24. 8. 2021. Prodloužení se netýká bakalářského studijního programu Krajinářská architektura, kde již bylo přijímací řízení uzavřeno. Podmínky přijímacího řízení jsou uveřejněny:

 

Přijímací řízení 2021/2022

Informace pro přijaté do studia

Nabídka bakalářských studijních programů (momentálně v úpravě)

Nabídka navazujících magisterských studijních programů (momentálně v úpravě)

Doktorské studijní programy

Den otevřených dveří