Nabídka doktorského studia

Krajinářská architektura

Doktorský studijní program Krajinářská architektura je přípravou na samostatnou vědeckou, výzkumnou a další tvůrčí odbornou práci v oboru, se zaměřením na dotčené oblasti krajinářské architektury a krajinářského urbanismu. Cílem studia je zejména prohloubení a rozšíření odborného profilu absolventů magisterského studijního programu Krajinářská architektura nebo oborů příbuzných (architektonických, urbanistických, uměleckých, ekologických a biotechnických) s důrazem na rozvoj osobnosti studenta v oblasti vědeckovýzkumné a tvůrčí. Prohloubení teoretického základu společně s cílenou odbornou profilací bude zaměřeno na rozvoj tvůrčích schopností studentů v procesu prostorového plánování a tvorby zahrady - sídla - krajiny, a to na úseku památkové péče (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí předpisy k němu), územního plánování, ochrany přírody a krajiny, managementu krajinářských úprav, revitalizace sídelních a krajinných prostorů na úrovni platné legislativy (především zákon č. 360/1992 Sb., zákon č. 183/2006 Sb. a zákony navazující) apod. Cílem studia bude také zlepšit schopnosti edukativní práce absolventů jako předpoklad pro jejich uplatnění nejen ve vědeckých, ale i vzdělávacích institucích.

Zahradnictví – Ph.D. / Ph.D. in Horticulture

Doktorský studijní program Ph.D. in Horticulture je přípravou k samostatné vědecké, výzkumné a další tvůrčí odborné práce v oboru, se zaměřením na dotčené oblasti biotechnologií - zahradnické produkce, posklizňových a zpracovatelských technologií. Cílem studia je zejména prohloubení a rozšíření odborného profilu absolventů magisterského studijního programu Zahradnické inženýrství nebo programů příbuzných (zemědělského nebo biologického směru) s důrazem na rozvoj osobnosti studenta v oblasti vědecko-výzkumné, publikační a prezentační. Prohloubení teoretického základu společně s cílenou odbornou profilací bude předpokladem pro přípravu absolventů chápat principy tvůrčí činnosti v širším kontextu oborovém, ale i geografickém. K tomu bude zaměřena příprava ve světovém jazyce a práce s aktuální mezinárodní literaturou. Cílem studia bude také zlepšit schopnosti edukativní práce absolventů jako předpoklad pro jejich uplatnění nejen ve vědeckých, ale i vzdělávacích institucích.

The Doctoral degree programme in Horticulture is a preparation for an independent scientific, research and other creative professional professions in the field, with a focus on related areas in biotechnology – gardening production, post-harvest and processing technology. The aim of the programme is especially to deepen and expand the professional profile of graduates of the Master degree programme in Horticulture Engineering or related programmes (in an agricultural or biological area) with an emphasis on the development of the student’s potential in the scientific, publication and presentation areas. Deepening of the theoretical foundations together with targeted specialized profiling will be a prerequisite for preparing graduates to understand the principles of creative activities in wider scientific and geographic contexts. To this end, the preparation of students will be carried out in a global language and will include work with up-to-date international literature. The aim of the studies will also be to improve the educational capabilities of graduates as a prerequisite for their future application not only in scientific but also in educational institutions.

European Horticulture

An international Doctoral degree programme designed in line with contemporary requirements on creative and educational activities in a university environment. The double-degree structure of this programme provides a close link to thematically related universities in various countries of the world, leading to an international team of not only guarantors and advisors, but especially of potential scientists – successful graduates – who will be in high demand in the modern environment of European as well as global research. The strategic goal is to stimulate efficient research and ensure its continuations via the upcoming generations of students on both collaborating faculties. An efficient research environment is not possible without modern equipment in laboratories and multi-faceted international activities of not only the guarantors of the individual courses, but also the doctoral students themselves. Another aim will be to support international collaboration for the exchange of professional experience and for finding inspiration for new hypotheses of scientific investigation. Broader international research teams are better fit to generate innovative perspectives on scientific solutions for researched questions. During their mandatory internship at the university in Krakow (at least 30 days) and at other scientific institutions, the doctoral students will familiarize themselves with various forms of educational and scientific activities; educational activities will include the contributions of foreign experts from various areas of agricultural research and diverse organizations. The connection of the findings obtained via the aforementioned activities will allow international doctoral studies to serve as an essential and comprehensive tool of the faculty for the generation of high-quality scientific and educational foundation which will be capable of producing the required scientific outputs – outputs which will be fully acceptable and in line with the contemporary global environment. The courses taught within the international doctoral programme reflect the modern scientific focus of the programme in the area of researching horticultural plants. A broad scientific perspective on horticultural production is provided primarily by three basic and closely related areas, which together form a comprehensive set of scientific and study disciplines. These are notably the area of stress factors caused by abiotic and biotic agents, the area of modern growing and production technologies and the area of genetics and quality of plant or technological products; the programme ensures that students learn about all of these areas during their studies.

 

 

 

Předpisy, vyhlášky a směrnice

 

Individuální studijní plán

 
Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací